Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực hiện

H2.02.02.01 - Các Nghị quyết của Đảng ủy Học viện; các kết luận của Ban Giám đốc về triển khai các hoạt động của nhà trường (đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản…) giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025:

931-TB/HVBCTT 28/2/2019 

1226-TB/HVBCTT 12/3/2019

1836-TB/HVBCTT 16/4/2019

2144-TB/HVBCTT 07/5/2019

3122-TB/HVBCTT 29/7/2019

3499-TB/HVBCTT 20/8/2019

3230-TB/HVBCTT 06/8/2019

3959-TB/HVBCTT 18/9/2019

4312-TB/HVBCTT 01/1/0/2019

61-TB/HVBCTT 06/01/2020

1088-TB/HVBCTT 17/3/2020

1156-TB/HVBCTT 31/3/2020

1208-TB/HVBCTT 10/4/2020

1693-TB/HVBCTT 15/5/2020

2393-TB/HVBCTT 24/6/2020

2605-TB/HVBCTT 06/7/2020

3036-TB/HVBCTT 14/8/2020

514-TB/HVBCTT 14/01/2021

1048-TB/HVBCTT 26/02/2021

1215-TB/HVBCTT 04/3/2021

1349-TB/HVBCTT 12/3/2021

1460-TB/HVBCTT 19/3/2021

1552-TB/HVBCTT 25/3/2021

1679-TB/HVBCTT 02/4/2021

1796-TB/HVBCTT 09/4/2021

1939b-TB/HVBCTT 20/4/2021

2158-TB/HVBCTT 29/4/2021

1253-TB/HVBCTT 07/5/2021

2377-TB/HVBCTT 14/5/2021

2681-TB/HVBCTT 21/5/2021

2975-TB/HVBCTT 04/6/2021

3052-TB/HVBCTT 11/6/2021

3303-TB/HVBCTT 25/6/2021

3560-TB/HVBCTT 09/7/2021

3723-TB/HVBCTT 02/8/2021

3935-TB/HVBCTT 16/8/2021

3993-TB/HVBCTT 23/8/2021

4065-TB/HVBCTT 27/8/2021

4237-TB/HVBCTT 13/9/2021

4317-TB/HVBCTT 20/9/2021

4607-TB/HVBCTT 04/1/0/2021

5141-TB/HVBCTT 25/10/2021

6230-TB/HVBCTT 13/12/2021

6706-TB/HVBCTT 27/12/2021

617-TB/HVBCTT 17/01/2022

731-TB/HVBCTT 07/02/2022

886-TB/HVBCTT 21/2/2022

987-TB/HVBCTT 28/2/2022

1096-TB/HVBCTT 14/3/2022

1259-TB/HVBCTT 21/3/2022

1481-TB/HVBCTT 04/4/2022

2095-TB/HVBCTT 13/5/2022

2606-TB/HVBCTT 23/5/2022

2785-TB/HVBCTT 07/6/2022

2949-TB/HVBCTT 13/6/2022

3331-TB/HVBCTT 06/7/2022

3524-TB/HVBCTT 25/7/2022

3792-TB/HVBCTT 08/8/2022

4089-TB/HVBCTT 29/8/2022

4347-TB/HVBCTT 12/12/2022

4487-TB/HVBCTT 19/9/2022

5225-TB/HVBCTT 24/10/2022

6644-TB/HVBCTT 26/12/2022

6806-TB/HVBCTT 30/12/2022

1026-TB/HVBCTT 20/02/2023

1248-TB/HVBCTT 27/2/2023

1486-TB/HVBCTT 20/3/2023

1034-NQ/HVBCTT-HĐT 15/02/2023

5145-NQ/HĐT 26/10/2022

64-NQ/HĐT 05/01/2023

H2.02.02.02 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.02 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.02 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.03 - Quyết định số 727/QĐ-HVBC&TT ngày 22/02/2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.03 - Nghị quyết số 5653-NQ/HĐT ngày 16/11/2022 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.04 - Nghị quyết số 4230b-NQ/HĐT  ngày 09/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.05 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.06 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.07 - Quyết định số 4503-QĐ/HVCTQG ngày 12/10/2016 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.07 - Quyết định số 339-QĐ/HVCTQG ngày 22/01/2019 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.07 - Quy định số 201-QĐ/HVCTQG ngày 22/6/2020 về việc Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.07 - Quyết định số 14438-QĐ/HVCTQG ngày 16/01/2023 về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.07 Quyết định số 546-QĐ/HVBCTT ngày 01/02/2023 v/v Ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.08 - Ban hành mức thu học phí trình độ đại học đối với các hình thức đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2134-QĐ/HVBC&TT ngày 17/5/2018

1320-QĐ/HVBC&TT ngày 19/3/2019

3075-QĐ/HVBCTT ngày 15/7/2019

2764-QĐ/HVBCTT 28/5/2021

78-TB/HVBCTT 17/1/2022

3243-QĐ/HVBCTT 28/6/2022

2719-QĐ/HVBCTT 06/06/2022

H2.02.02.09 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.09 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.10 - Nghị quyết số 4230b-NQ/HĐT  ngày 09/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.11 - Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 07/7/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.12 - Quyết định số 133/QĐ-CĐHV ngày 26 tháng 10 năm 2017 v/v công nhân Ban chấp hành Công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2017 - 2022 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.13 - Quyết định số 18-QĐ/ĐTNHV ngày 30/6/2022 về việc chuẩn y Ban chấp hành Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2022 - 2024 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.14 - Quyết định số 5382/QĐ-HVBCTT ngày 28/10/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên, sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.15 - Thống kê các câu lạc bộ sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.16 - Các chương trình hành động, chính sách, hướng dẫn được triển khai từ tham mưu của Hội đồng tư vấn:

1670-QĐ/HVBCTT-ĐT 16/4/2018

1959-QĐ/HVBCTT-ĐT 29/5/2020

1265-QĐ/HVBCTT-ĐT 01/3/2023

Đề án tuyển sinh 2018-2022

3715-ĐA/HVBCTT-ĐT 04/8/2021

1861-QĐ/HVBCTT-ĐT 12/4/2023

1216/QĐ-HVBCTT 04/04/2017

6531/QĐ-HVBCTT 26/12/2018

4230b-NQ/HĐT 09/09/2022

H2.02.02.17 - Các kế hoạch hoạt động về đào tạo được triển khai thực hiện trong thực tế (MC điển hình):

1111-QĐquy-che-dt-tc 2022

2244 QĐ ban hành Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT 2018

5622-Quy trình xd & cập nhật, ĐGCTĐT 2019

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (1)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (2)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (3)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (4)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (5)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (6)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (7)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (8)

Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (9)

KH 5790 rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  ĐH ban QLĐT 2022

QĐ 2431 Quy trình quản lý việc thực hiện CTĐT

QĐ 2536 QĐ nâng cao chất lượng CTDT

QĐ 2643 về Ban hành Quy trình XD, cập nhật CTĐT 2020

QĐ 4291 QD thực hiện đối sánh của HVBCTT

TB tuyển sinh ĐH 2 năm 2022

TB tuyển sinh ĐH 2 VHVL năm 2020

TB tuyển sinh ĐH 2 VHVL năm 2022

TB tuyển sinh ĐHCQ năm 2020

TB tuyển sinh ĐHCQ năm 2021

Tb tuyển sinh ThS năm 2019

Tb tuyển sinh ThS Tây Nam Bộ 2019

TB tuyển sinh ThS năm 2020

TB tuyển sinh ThS năm 2021

TB tuyển sinh ThS năm 2022

TB tuyển sinh ThS năm 2023

Tb tuyển sinh TS năm 2019

TB tuyển sinh TS năm 2020

TB tuyển sinh TS năm 2021

TB tuyển sinh TS năm 2023

H2.02.02.18 - Các kế hoạch hoạt động về NCKH được triển khai thực hiện trong thực tế (MC điển hình):

Tổng hợp kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học

5061QĐ về Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong NCKH tại HVBCTT

6531-Quy chế QLHĐKH 2018

Chiến lược hoạt động khoa học HVBCTT 2016-2030

QĐ 966 ban hành quy định về trích dẫn và chống sao chép của HVBCTT

QĐ 6527 Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh

QĐ 6594 về ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành giáo trình tài liệu học tập

H2.02.02.19 - Các kế hoạch hành động về PVCĐ được triển khai thực hiện trong thực tế

3580-Quy định HĐ Kết nối và PVCĐ

36-KH hiến máu tình nguyện 2022

KH giao lưu VH &tặng quà hoàn cảnh KK 2018

KH hỗ trợ xe đưa SV về tết 2018

KH hỗ trợ xe đưa SV về tết 2019

KH hỗ trợ xe đưa SV về tết 2020

KH hỗ trợ xe đưa SV về tết 2021

KH tình nguyện đông ấm 2020

KH tình nguyện đông ấm 2021

KH tình nguyện đông ấm năm học 2020-2021

KH tình nguyện mùa hè xanh 2021

H2.02.02.20 - Kế hoạch số 1672-KH/HVBC&TT ngày 18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.20 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.20 - Kế hoạch số 456-KH/HVBCTT ngày 21/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.20 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.20 - Kế hoạch số 999/KH-HVBCTT ngày 04/3/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.20 - Thông báo số 5089-TB/HVBCTT ngày 25/10/2022 về việc đăng ký kế hoạch và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.21 - Thông báo số 6376-TB/HVBCTT ngày 30/12/2019 về việc tuyển dụng giảng viên tiếng Anh (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.21 - Thông báo số 1316-TB/HVBCTT ngày 20/4/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.21 - Thông báo số 1010-TB/HVCTQG ngày 04/12/2020 về việc tổ chức tuyển dụng  viên chức và người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.21 - Thông báo số 3896-TB/HĐTD ngày 13/8/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.21 - Thông báo số 4887-TB/HVBCTT ngày 15/10/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (vòng 02) (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.21 - Thông báo số 1429-TB/HVCTQG ngày 24/8/2022 về việc đồng ý chủ trương để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp nhận giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.22 Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm:

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm  2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2020

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2021

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2022

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2023

H2.02.02.23 Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022

H2.02.02.24 - Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 28/4/2020 về Nghị quyết chuyên đề xây dựng và triển khai thực hiện hình thức đào tạo từ xa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tình hình mới (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.24 - Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 18/6/2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-20256 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.24 - Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 25/5/2020 về việc phân công phục vụ Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.24 - Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 07/7/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.24 - Thông báo số 38-TB/ĐU ngày 13/12/2021 về việc dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.24 - Thông báo số 67-TB/ĐU ngày 12/10/2022 về việc tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị (xem chi tiết tại đây)

H2.02.02.24 - Thông báo số 73-TB/ĐU ngày 14/11/2022 về việc tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị (xem chi tiết tại đây)