Chủ đề 5/2022: Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

TS. Ao Thu Hoài
LÃNH ĐẠO 
TỪ KHOA HỌC ĐẾN NGHỆ THUẬT

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2019

2

Harry M. Jeansen Kraemer
(Trần Thị Tuyết biên dịch)

4 NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN GIÁ TRỊ
NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2014

3

Vũ Khoan
A B C VỀ "NGHỀ" LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2017

4

Stephen R. Covey
(Nguyễn Văn Thắng dịch)

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THEO NGUYÊN TẮC
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2014

5

Herminia Ibarra 
(Phương Võ dịch)

TƯ DUY LÃNH ĐẠO
HÀNH ĐỘNG LÃNH ĐẠO

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2016

6

Hoàng Văn Hải (Chủ biên)
RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2019

7

John Adair
(Thành khang - Diễm Quỳnh dịch)

RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2018

8

PGS.TS. Lê Thị Bừng (Chủ biên)
PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

NXB Chính trị quốc gia
Hà Nội, 2014

9

Keith Ferrazzi
(Trần Thị Ngân Tuyến dịch)

LÃNH ĐẠO KHÔNG DÙNG QUYỀN LỰC
NXB trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2021

10

TS. Phan Thanh Lâm - ThS. Nguyễn Tiến Dũng
CẨM NANG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
QUẢN TRỊ VI MÔ

NXB Phụ nữ
Hà nội, 20
17

11

Richard Templar
(Nguyễn Công Điều dịch)

NHỮNG QUY TẮC TRONG QUẢN LÝ
NXB Lao động
Hà Nội, 20
15

12

Rodd Wagner & James K. Harter
(Nguyễn Khắc Văn dịch)

QUẢN LÝ KHỞI NGUỒN CỦA THÀNH CÔNG
NXB Lao động
Hà Nội, 2017

13
14

Camille Fournier
(Uyên Hương Mẫn dịch)

QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI SỐ
NXB Công thương
Hà Nội, 2019

15

John C. Maxwell
(Hà Phương - Đặng Oanh dịch)

NHÀ LÃNH ĐẠO 3600
NXB Lao động
Hà Nội, 2020

16

Tịch Tông Long (Chủ biên)
(Hà Giang dịch)

12 PHƯƠNG PHÁP KHÍCH LỆ NHÂN VIÊN
TIỀN KHÔNG LÀM ĐƯỢC

NXB Lao động - Xã hội
Hà Nội, 2015

17

Đinh Việt Hòa (Chủ Biên)
LÃNH ĐẠO NHỮNG LÝ THUYẾT NỀN TẢNG
& TÌNH HUỐNG LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân
Tp. Hồ Chí Minh, 2017

18

GS.TS. Phan Huy Đường (Chủ biên)
LÃNH ĐẠO CÁC KHU VỰC CÔNG
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2016

19

Mohammed bin Rashid Al Maktoum
(Nhóm dịch giả Viện Kinh tế Viết Nam dịch)

TẦM NHÌN THAY ĐỔI QUỐC GIA
Điều kỳ diệu ở Dubai

NXB Thế giới
Hà Nội, 2019

20

Shel Leanne
(Nguyễn Minh Thiên Kim dịch)

LÃNH ĐẠO PHONG CÁCH BARACK OBAMA
NXB Thế giới
Hà Nội, 2017