Tiêu chí 7.3: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

H7.07.03.01 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.01 - Quyết định số 4240-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.02 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.02 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.02 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.03 Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm  Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm 

- Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.04 - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng 2019-2023 của Phòng Quản trị và QLKTX

- Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mua sắm năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mua sắm năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mua sắm năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mua sắm năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu mua sắm năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.05 - Kế hoạch đầu tư, mua sắm, bảo trì tài sản trang thiết bị 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.06 - Danh mục thiết bị CNTT mua mới từ 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.07 - Hợp đồng mua sắm, lắp đặt  thiết bị và cơ sở hạ tầng

- Hợp đồng mua sắm, lắp đặt máy chủ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Hợp đồng mua sắmtai nghe phục vụ Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Hợp đồng mua sắm, lắp đặt hệ thống nóng lạnh nhà E6 phục vụ an ninh quốc phòng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Hợp đồng mua sắm, lắp đặt hệ thống nóng lạnh nhà E6 phục vụ an ninh năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.08 - Báo cáo kiểm toán giai đoạn 2018-2022

- Báo cáo kiểm toán năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.09 - Hợp đồng bảo trì các phần mềm

        - Hợp đồng bảo trì các phần mềm (Kipos) (xem chi tiết tại đây)

       - Hợp đồng bảo trì các phần mềm 2019(xem chi tiết tại đây)

       - Hợp đồng bảo trì các phần mềm 2020(xem chi tiết tại đây)

       - Hợp đồng bảo trì các phần mềm 2021(xem chi tiết tại đây)

      - Hợp đồng bảo trì các phần mềm 2022(xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.10 - Danh mục phần mềm và cổng TTĐT đang sử dụng

- Danh mục phần mềm đang sử dụng đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê phần mềm tăng hằng năm 2016-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.11 - Quy định (Quy trình) bảo mật thông tin dữ liệu

-  Quyết định số 6146-QĐ/HVBCTT ngày 10/12/2021 về việc ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình ứng phó sự cố CNTT (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.12 - Báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư thiết bị và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 2018-2022*(xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.13 - Biên bản kiểm tra hệ thống CNTT định kỳ (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.14 - Báo cáo chất lượng dịch vụ CNTT hằng năm

- Báo cáo về công tác CNTT và hiện trạng ứng dụng CNTT tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo hiện trạng hệ thống CNTT tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo về hiện trạng ứng dụng CNTT tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay (2021) (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo hiện trạng hệ thống CNTT tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.15 - Khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.16 - Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Phòng Quản trị và QLKTX 2021-2022

- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Phòng Quản trị và QLKTX 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Phòng Quản trị và QLKTX 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.03.17 - Biên bản họp tổng kết Phòng Quản trị và QLKTX hằng năm 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)