Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành

H7.07.05.01- Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.01 - Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng(xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.01 - Quyết định số 4239-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.01 - Quyết định số 4240-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.02 - Kế hoạch số 2566/KH-HVBC&TT ngày 04/8/2017 Kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên" năm học 2017-2018 cho sinh viên K37 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.02 - Kế hoạch số 3396/KH-HVBC&TT ngày 08/8/2018 Kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên" năm học 2018-2019 cho sinh viên K38 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.02 - Kế hoạch số 3347/KH-HVBC&TT ngày 08/8/2019 Kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên" năm học 2019-2020 cho sinh viên K39 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.02 - Kế hoạch số 4103/KH-HVBCTT ngày 09/10/2020 Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K40, năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.02 - Kế hoạch số 4333/KH-HVBCTT ngày 20/9/2021 Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dânđầu khóa cho sinh viên K41, năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.02 - Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa

- Kế hoạch số 3347/KH-HVBC&TT ngày 08/8/2019 về "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên" năm học 2019-2020 cho sinh viên K39 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4103/KH-HVBCTT ngày 09/10/2020 về Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K40, năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4333/KH-HVBCTT ngày 20/9/2021 về Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K41, năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4598/KH-HVBCTT ngày 27/9/2022 về Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên K42, năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.03 - Kế hoạch số 4227/KH-HVBC&TT-VP ngày 25/9/2018 về Khám sức khỏe sinh viên K38 và K38B (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.03 - Kế hoạch số 3875/KH-HVBCTT-VP ngày 16/9/2019 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 39 và khóa 39B (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.03 - Kế hoạch số 4696/KH-HVBC&TT-VP ngày03/11/2020 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 40 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.03 - Kế hoạch số 2029/KH-HVBC&TT-VP ngày 09/5/2022 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 41 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.03 - Kế hoạch số 4822/KH-HVBC&TT-VP ngày 12/10/2022 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.03 - Kế hoạch khám sức khỏe sinh viên hằng năm

- Kế hoạch số 4227/KH-HVBC&TT-VP ngày 25/9/2018 về Khám sức khỏe sinh viên K38 và K38B (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 3875/KH-HVBCTT-VP ngày 16/9/2019 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 39 và khóa 39B (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4724/KH-HVBC&TT-VP ngày 05/11/2020 về Lịch khám sức khỏe các lớp khóa 40 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2029/KH-HVBC&TT-VP ngày 09/5/2022 về việc khám sức khỏe khóa 41 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 2030/TB-HVBC&TT-VP ngày 09/5/2022 về Lịch khám sức khỏe sinh viên các lớp khóa 41 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4822/KH-HVBC&TT-VP ngày 12/10/2022 về Khám sức khỏe khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4823/TB-HVBC&TT-VP ngày 13/10/2022 về Lịch khám sức khỏe sinh viên các lớp khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

- Tổng hợp kết quả khám sức khỏe đầu khóa sinh viên các lớp khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.04 - Kế hoạch tập huấn PCCC hằng năm

- Kế hoạch số 4924/KH-HVBC&TT-VP ngày 03/11/2018 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 5617/KH-HVBCTT-VP ngày 08/12/2020 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1716/KH-HVBCTT-VP ngày 05/4/2023 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ và diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.05 - Slide bài giảng tại Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.05 - Slide bài giảng tại Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.05 - Slide bài giảng tại Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.05 - Slide bài giảng tại Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.05 - Slide bài giảng tại Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 4628/KH-HVBC&TT ngày 05/12/2017 về việc đối thoại giữa Ban Giám đốc  với sinh viên năm học 2017-2018 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 3307/KH-HVBCTT ngày 02/8/2018 về việc tổ chức gặp gỡ đối thoại với sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 37 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 5715-KH/HVBCTT ngày 03/12/2019 về việc đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên Học viện năm học 2019-2020  (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 3874/KH-HVBCTT-ĐT ngày 16/9/2019 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với sinh viên các lớp chất lượng cao (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 5604-KH/HVBCTT ngày 09/12/2020 về việc tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 1375-KH/HVBC&TT ngày 15/3/2021 về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên các lớp chất lượng cao năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 6396-KH/HVBCTT ngày23/12/2021 về việc tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.06 - Kế hoạch số 2078-KH/HVBCTT ngày 29/4/2022 về Tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên các lớp chất lượng cao năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

7.07.05.06 - Kế hoạch số 6123-KH/HVBCTT ngày 05/12/2022 về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với sinh viên các lớp Đại học chính quy (xem chi tiết tại đây)

7.07.05.06 - Hình ảnh website phòng Công tác chính trị & Hỗ trợ sinh viên có thông tin liên hệ (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.07 - Bảng thống kê kinh phí đầu tư cho môi trường sức khỏe và sự an toàn giai đoạn 2018-2022 (KSK và PCCC) (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.08 - Dữ liệu minh chứng về việc triển khai các hoạt động đảm bảo môi trường

Hệ thống camera (xem chi tiết tại đây)

- Diễn tập PCCC (xem chi tiết tại đây)

- Ký túc xá, nhà ăn (xem chi tiết tại đây)

- Lối đi dành cho người khuyết tật (xem chi tiết tại đây)

- Giảng đường (xem chi tiết tại đây)

- Y tế học đường (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.09 - Báo cáo tổng kết phản hồi ANTT

- Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 5848-BC/HVBCTT-VP ngày 27/11/2019 về việc Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 5213-BC/HVBCTT-VP ngày 15/11/2020 về việc Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 5972-BC/HVBCTT-VP ngày 02/12/2021 về việc Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 6415-BC/HVBCTT-VP ngày 10/12/2022 về việc Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.10 - Báo cáo tình hình thực hiện BHYT sinh viên và Kế hoạch triển khai

- Thông báo số 4809-TB/HVBC&TT ngày 25/10/2018 về việc thu lệ phí BHYT cho sinh viên đại học chính quy khóa 35, 36, 37 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 889/TB-HVBC&TT ngày 26/02/2019 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa 36, 37 năm 2019 (thu đợt 1) (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 3406/TB-HVBC&TT-VP ngày 15/8/2019 về việc mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa 39 năm 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 3691/TB-HVBC&TT-VP ngày 29/8/2019 về việc Làm thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy K39 năm 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4808-TB/HVBCTT-VP ngày 25/10/2019 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K36, K37, K38 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4234-TB/HVBCTT-VP ngày15/10/2020 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K40 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4394-TB/HVBCTT-VP ngày 22/10/2020 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K37, K38, K49 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4480-TB/HVBCTT-VP ngày 26/10/2020 về việc chi trả lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa khóa 40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5918-TB/HVBCTT-VP ngày 28/12/2020 Thông báo lần II về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa khóa K37, K38, K39 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1880-TB/HVBCTT-VP ngày 17/4/2021 về việc lấy lại tiền đóng Bảo hiểm y tế năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 3763-TB/HVBCTT-VP ngày 03/8/2021 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K38, K39, K40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4198-TB/HVBCTT-VP ngày 08/9/2021 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khẩn trương đóng tiền và kê khai thông tin mua thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5445-TB/HVBCTT-VP ngày 09/11/2021 về việc đôn đốc sinh viên đại học chính quy khóa K38, K39, K40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4292-TB/HVBCTT-VP ngày 14/9/2022 về việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa K39, K40, K41 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4668-TB/HVBCTT-VP ngày 30/9/2022 về việc mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa K42 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5560-TB/HVBCTT ngày 11/11/2022 về việc đôn đốc thu lệ phí Bảo hiểm y tế của các sinh viên đại học chính quy các khóa 39, 40, 41, 42 năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5588-TB/HVBCTT-VP ngày 14/11/2022 về việc sinh viên K42 nhận thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), nhận lại tiền đóng BHYT vì thuộc diện chính sách, một số sinh viên vẫn chưa thực hiện đóng tiền BHYT (xem chi tiết tại đây)

- Danh sách cấp thẻ BHYT năm 2019 lần 1 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.11 - Báo cáo kết quả thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ hỗ trợ

- Khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo

  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2018 (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo

  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K34 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K35 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K36 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K37 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K38 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.12 - Thông báo số 2747-TB/HVBCTT ngày 17/7/2020 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh "Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050" (xem chi tiết tại đây)

H7.07.05.13 - Kế hoạch truyền thông các hoạt động của Trường giai đoạn 2018 - 2022

- Kế hoạch số 1219-KH/HVBCTT ngày 13/4/2020 về Kế hoạch tham gia Hội sách Online chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 3644-KH/HVBCTT ngày 15/9/2020 về Kế hoạch tổ chức tọa đàm trực tuyến tư vấn điều chỉnh nguyện vọng (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1376-KH/HVBCTT ngày 15/3/2021 về Kế hoạch tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1376-KH/HVBCTT ngày 29/3/2022 về Kế hoạch Tư vấn trực tuyến trên hệ thống giáo dục hocmai (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1646-KH/HVBCTT ngày 07/4/2022 về Kế hoạch triển khai kênh Tiktok Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1082-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch truyền thông năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)