Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên

H2.02.03.01 - Quyết định số 6951-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.01 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.02 - Quyết định số 6951-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.02 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.03 - Hồ sơ cải tiến hệ thống văn bản của Trường:

1. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản:

876/QĐ-HVCT-HVQG 26/4/2012

2864/TTr-HVBCTT28/6/2018

4196/TTr-HVBCTT21/9/2018

4196-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4197-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4198-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4200-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4201-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4202-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4203-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4204-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4205-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4206-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4207-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4208-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4209-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4226-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4227-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4228-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4229-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4230-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4231-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4232-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4233-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4234-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4235-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4236-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4237-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4238-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4239-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4240-QĐ/HVBCTT30/9/2019

3824-KH/HVBCTT25/9/2020

2343-TTr/HVBCTT23/6/2020

4557-TTr/HVBCTT29/10/2020

6079-TTr/HVBCTT31/12/2020

2747-TB/HVBCTT17/07/2020

3745-TTr/HVBCTT09/8/2022

565-TB/HVBCTT17/01/2022

3693-CV/HVBCTT-VP 21/9/2020

4360-KH/HVBCTT-VP 20/10/2020

4410-QĐ/HVBCTT23/10/2020

4305-CV/HVBCTT-VP 30/10/2020

954-KH/HVBCTT-VP 03/02/2021

5801-TB/HVBCTT21/12/2020

2956/QĐ-HVCTQG 27/6/2014

6591-QĐ/HVCTQG 01/11/2018

9019/QĐ-HVCTQG 29/4/2022

Tài liệu tập huấn

Lịch kiểm tra và nghiệm thu

BC kết quả khảo sát tài liệu lưu trữ

2. Danh mục văn bản quản lý có hiệu lực của HVBCTT giai đoạn 2018-2023: Tại đây

H2.02.03.04 - Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 30/6/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2020-2025 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.05 - Quyết định số 9026-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.06 - Quyết định số 853/QĐ-HVCTQG ngày 25/02/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.06 - Quyết định số 4371-QĐ/HVCTQG ngày 26/8/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 28/01/2019 về Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện (kỳ họp tháng 01 năm 2019) (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Thông báo số 931-TB/HVBCTT ngày 28/02/2019 về nội dung họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 30/10/2019, xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Thông báo số 61-TB/HVBCTT ngày 06/01/2020 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Báo cáo số 12-BC/ĐU ngày 28/12/2020 về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Thông báo số 514-TB/HVBCTT ngày 14/01/2021 về nội dung cuộc họp Ban GIám đốc thường kỳ (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 27/01/2021 về Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tháng 01 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Thông báo số 617-TB/HVBCTT ngày 17/01/2022 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 17/01/2022 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 24/01/2022 về Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tháng 1 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Báo cáo số 20-BC/ĐU ngày 19/5/2022 về việc Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Báo cáo số 6769-BC/HĐT ngày 28/12/2022 về việc Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng trường Học viện Báo chí và TUyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Thông báo số 1026-TB/HVBCTT ngày 20/02/2023 về Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Ban GIám đốc ngày 20/02/2023 (xem chi tiết tại đây)

H2.02.03.07 - Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 28/02/2023 về Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tháng 02 năm 2023 (xem chi tiết tại đây)