Chủ đề số 3/2022: KỸ NĂNG LÀM BÁO

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

KỸ NĂNG LÀM BÁO

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI
THỰC TIỄN, VẤN ĐỀ, NHẬN ĐỊNH

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
20

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Dững

BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI
TỪ HÀN LÂM ĐẾN ĐỜI THƯỜNG

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 201
1

3

TS. Nguyễn Trí Nhiệm (chủ biên)

BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội
, 2015

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang (chủ biên)

PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2020

5

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2020

6

Đỗ Đình Tấn

BÁO CHÍ LƯƠNG TÂM

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 201
6

7

NXB Thông tấn xã Việt Nam

KỸ NĂNG CHO NGƯỜI LÀM BÁO

NXB Thông tấn xã Việt Nam
Hà Nội, 2014

8

Huỳnh Dũng Nhân

ĐỂ VIẾT PHÓNG SỰ THÀNH CÔNG

NXB Thông tấn
Hà Nội, 2012

9

Ngọc Trân

VIẾT TIN, BÀI ĐĂNG BÁO

NXB Văn hóa -Văn nghệ
Tp. Hồ Chí Minh
, 2017

10

PGS.TS. Nguyễn Trọng Báu

BIÊN TẬP NGÔN NGỮ SÁCH VÀ BÁO CHÍ

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2018

11

Paul Bradshaw
(Trịnh Ngọc Minh; Trịnh Huy Nam dịch)

CẨM NANG BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN
Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh trong kỷ nguyên số

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh
, 2021

12

PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng (chủ biên)

BÁO PHÁT THANH HIỆN ĐẠI

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2020

13

THUẬT LÀM BÁO

NXB Thông tin và Truyền Thông
Hà Nội, 2014

14

Anya Schiffrin và Amer Bisat (biên tập)

ĐƯA TIN THỜI TOÀN CẦU HÓA
Sổ tay phóng viên kinh tế

NXB Văn hóa thông tin
Hà Nội, 2004

15

TS. Nguyễn Tri Thức

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ BÁO CHÍ
Thông tin chuyên đề - "phao cứu sinh" cho báo in hiện đại?

NXB Thông tấn
Hà Nội, 2017

16

NGHĨ ĐỘT PHÁ CHO FORMAT BÁO CHÍ

NXB Thông tấn
Hà Nội, 2020

17

TS. Nguyễn Quang Hòa

BIÊN TẬP BÁO CHÍ

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2016

18

Hải Đường

NHANH, ĐÚNG, TRÚNG, HAY
Những tản mạn về nghề báo

NXB Trẻ
Hà Nội, 2016

19

Benjamin Ngô

SỐNG TỐT VỚI NGHỀ BÁO

NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2016

20

Vũ Bằng

BỐN MƯƠI NĂM NÓI LÁO

NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2013