Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình chương trình dạy học được thực hiện

H14.14.04.01 - Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.02 - Quy trình xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.03 - Quy trình cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

-- Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.04 - Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCL và Mạng lưới ĐBCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Quyết định số 1699-QĐ/HVBCTT ngày 26/3/2021 về việc Thành lập Hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục (xem chi tiết tại đây)
- Quyết định số 5507/QĐ-HVBCTT ngày 04/11/2022 về kiện toàn mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4797/QĐ-HVBCTT ngày 11/10/2022 về việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.05 - Báo cáo kết quả công tác của Trung tâm Khảo thí và ĐBCLĐT năm học  2018 - 2019 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.05 - Báo cáo kết quả công tác của Trung tâm Khảo thí và ĐBCLĐT năm học  2019 - 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.05 - Báo cáo kết quả công tác của Trung tâm Khảo thí và ĐBCLĐT năm học  2020 - 2021 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.05 - Báo cáo kết quả công tác của Trung tâm Khảo thí và ĐBCLĐT năm học  2021 - 2022(xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.06 - Quy trình thiết kế chương trình đào tạo

- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mooic trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (xem chi tiết tại đây)

 - Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.07 - Quy trình quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.08 - Quy trình rà soát, cải tiến chương trình đào tạo

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- - Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.09 - Sổ tay ĐBCL phiên bản năm 2022(xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.10 - Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản nội bộ

1. Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản:

876/QĐ-HVCT-HVQG 26/4/2012

2864/TTr-HVBCTT28/6/2018

4196/TTr-HVBCTT21/9/2018

4196-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4197-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4198-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4200-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4201-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4202-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4203-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4204-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4205-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4206-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4207-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4208-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4209-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4226-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4227-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4228-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4229-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4230-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4231-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4232-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4233-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4234-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4235-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4236-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4237-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4238-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4239-QĐ/HVBCTT30/9/2019

4240-QĐ/HVBCTT30/9/2019

3824-KH/HVBCTT25/9/2020

2343-TTr/HVBCTT23/6/2020

4557-TTr/HVBCTT29/10/2020

6079-TTr/HVBCTT31/12/2020

2747-TB/HVBCTT17/07/2020

3745-TTr/HVBCTT09/8/2022

565-TB/HVBCTT17/01/2022

3693-CV/HVBCTT-VP 21/9/2020

4360-KH/HVBCTT-VP 20/10/2020

4410-QĐ/HVBCTT23/10/2020

4305-CV/HVBCTT-VP 30/10/2020

954-KH/HVBCTT-VP 03/02/2021

5801-TB/HVBCTT21/12/2020

2956/QĐ-HVCTQG 27/6/2014

6591-QĐ/HVCTQG 01/11/2018

9019/QĐ-HVCTQG 29/4/2022

Tài liệu tập huấn

Lịch kiểm tra và nghiệm thu

BC kết quả khảo sát tài liệu lưu trữ

2. Danh mục văn bản quản lý có hiệu lực của HVBCTT giai đoạn 2018-2023: Tại đây

H14.14.04.11 - Quy định thiết kế, quản lý, cải tiến chương trình đào tạo

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- - Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2020 (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn rà soát, cập nhật CTĐT trình độ ĐH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT trình độ  đại học  2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mẫu rà soát 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.12 - Hồ sơ khảo sát các bên liên quan khi rà soát cải tiến CTĐT

- Báo cáo tổng kết các mặt công tác hằng năm (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch, Báo cáo khảo sát SVCK về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch, Báo cáo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên (xem chi tiết tại đây)

- KH, Báo cáo khảo sát môn học và giờ giảng theo học kỳ (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.13 - Biên bản họp khi xây dựng, rà soát cải tiến chương trình đào tạo  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.13 - Biên bản họp khi xây dựng, rà soát cải tiến chương trình đào tạo - Khoa Ngoại ngữ

- Biên bản họp khoa về việc công bố mục tiêu, chuẩn đầu ra 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp khoa về việc sửa đổi chương trình đào tạo và đề cương chi tiết 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản họp khoa về việc công bố chuẩn đầu ra, sửa đổi chương trình đào tạo và đề cương chi tiết 2020 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.14 - Chương trình đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H14.14.04.15 - Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện đối sánh của HVBCTT

QĐ 4291 QD thực hiện đối sánh của HVBCTT