Chủ đề 2/2023: Một số xu hướng phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Think Tank Vinasa

VIỆT NAM THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

NXB Thế giới; Công ty sách Thái Hà
Hà Nội, 201
9

2

Nicolas Windpassinger

INTERNET VẠN VẬT (LOT): Chuyển đổi số hay là chết
(DIGITAZE OR DIE)

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 20
20

3

Mark Raskino - Graham Waller

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CỐT LÕI:
Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề,
doanh nghiệp và chính bản thân bạn

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 202
0

4

Eric Schmidt; Jared Cohen; Hoàng Thạch Quân dịch

SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ?
Định hình lại tương lai của con người, quốc gia
và doanh nghiệp

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 20
15

5

TS. Phạm Thị Kiên

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
với quá trình phát triển lực lượng sản xuất
trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2020

6

Kevin Kelly; Khánh Linh dịch

12 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI 4.0

NXB Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội, 20
19

7

Bộ Thông tin và Truyền thông

AN NINH MẠNG
TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2021

8

PGS.TS. Lê Văn Thắng - TS. Nguyễn Văn Tuân (đồng c.b)

TRÍ THỨC VIỆT NAM
VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2
019

9

Philip Kotler; Hermanwan Kartajaya; Iwan Setiawan

TIẾP THỊ 4.0
Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 201
7

10

Tony Saldanha; Trần Quốc Hùng dịch

WHY DIGITAL TRANSFORMATIONS FALL
VÌ SAO CHUYỂN ĐỔI SỐ THẤT BẠI

NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 20
21

11

Nicholas Johnson; Brendan Markey - Towler

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
DƯỚI GÓC ĐỘ KINH TẾ HỌC:
INTERNET, AI, BLOCKCHAN

 NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

12

Dawn Graham; Lê Thanh Tuấn dịch

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
TRONG THỜI ĐẠI SỐ

NXB Lao động
Hà Nội, 20
19

13
14

Shane Green; Mai Lan dịch

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

NXB Lao động
Hà Nội, 201
8

15

PGS. TS. Lê Thanh Bình

TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI, VĂN HÓA, NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 202
1

16

Nhiều tác giả; Nguyễn Nhiên dịch

DIGITAL MARKETING
Xu hướng marketing tất yếu trong thời đại 4.0

NXB Lao động
Hà Nội, 201
9

17

Thái Thanh Sơn - Thái Thanh Tùng

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI SỐ

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 201
7

18

Saifedean Ammous; Đỗ Hoàng Lan dịch

KINH TẾ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0
(Cuốn sách tài chính dành cho các nhà đầu tư)

NXB Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội, 2019

19

Bernard Marr; Mộc Châu dịch; VNHR hiệu đính

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THÔNG MINH BẰNG DỮ LIỆU
(
Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc
trong thời đại số)

NXB Công thương
Hà Nội, 20
20

20

Sarah Wood; Niamh O'keeffe; Lê Hồng Phương Hạ dịch

STEPPING UP: NHÀ QUẢN LÝ 4.0

NXB Lao động
Hà Nội, 201
8