Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

H12.10.01.01 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H12.10.01.01 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H12.10.01.01 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.10.01.02 - Bộ quy trình TQM (Total Quality Management)

- Quyết định số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/5/2022 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6146-QĐ/HVBCTT ngày 10/12/2021 về việc Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình ứng phó sự cố công nghệ thông tin (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6525/QĐ/HVBC&TT ngày 31/12/2018 về việc ban hành quy trình bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quy trình cấp phát vật tư, dụng cụ (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quy trình đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, cải tạo sửa chữa (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quy trình quản lý sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quy trình quản lý xuất nhập kho (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quyết định số 6525/QĐ/HVBC&TT ngày 31/12/2018 về việc ban hành quy trình bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.02 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.03 - Danh mục văn bản Quản lý đào tạo ban hành từ năm 2020 theo Luật giáo dục ĐH (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.04 - Quyết định số 949-QĐ/HVBC&TT ngày 01/3/2019 về việc cử công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo chuyên môn (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.04 - Quyết định số 2359-QĐ/HVBCTT ngày 23/5/2019 về việc cử công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo chuyên môn (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.04 - Quyết định số 3723-QĐ/HVBCTT ngày 10/9/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.04 - Quyết định số 3856-QĐ/HVBCTT ngày 28/9/2020 về việc cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.05 - Danh sách viên chức tham gia lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.05 - Danh sách viên chức tham gia lớp bồi dưỡng đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.05 - Danh sách viên chức tham gia lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.06 - Danh sách viên chức tham gia lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.06 - Danh sách viên chức tham gia lớp bồi dưỡng đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.06 - Danh sách viên chức tham gia lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.07 - Hồ sơ đăng ký kiểm định Cơ sở giáo dục (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.07 - Hồ sơ đăng ký kiểm định Chương trình đào tạo(xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.09 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.09 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.09 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.10 - Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện đối sánh của HVBCTT

QĐ 4291 QD thực hiện đối sánh của HVBCTT

H12.12.01.11 - Quy định nâng cao chất lượng CTĐT đáp ứng Bộ tiêu chuẩn chất lượng (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.12 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.12- Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.13 Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm:

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm  2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2020

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2021

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2022

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2023

H12.12.01.14 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.14 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.15 - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị 2018-2023

1. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2021-2022

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mụcc tiêu chất lượng  Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu Trung tâm TTKH 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2022-2023

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2022 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu Trung tâm TTKH 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.16 - Báo cáo vể việc thực hiện MTCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.17 - Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài

576-KH/HVBCTT ngày 13/3/2019

899-KH/HVBCTT ngày 10/3/2022

3361/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

3362/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

3363/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

3364/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

3365/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

3366/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

3367/KH-HVBCTT ngày 20/6/2023

H12.12.01.18 - Quyết định thành lập Nhóm công tác chủ trì việc thực hiện các hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.19- Quyết định thành lập Nhóm công tác chủ trì việc thực hiện các hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.19 - Thông báo v/v những công việc cần chuẩn bị cho nửa chu kỳ kiểm định cơ sở giáo dục (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.19 - Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (giai đoạn 2017-2022) (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.20 - Hồ sơ thực hiện Báo cáo rà soát giữa chu kỳ KĐCL CSGD 2020

- Công văn số 3649/CV-HVBCTT ngày 15/9/2020 về việc Đăng ký thực hiện rà soát giữa chu kỳ Kiểm định chất lượng (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng (giai đoạn 2018-2022) (xem chi tiết tại đây)

- Danh mục minh chứng Báo cáo rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng (Giai đoạn 05 năm 2018-2022) (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2471-KH/HVBCTT ngày 30/6/2020 về Kế hoạch rà soát giữa chu kỳ Kiểm định chất lượng giáo dục (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2414/QĐ-HVBCTT ngày 29/6/2020 về việc Thành lập Hội đồng Tự đánh giá rà soát giữa chu kỳ Kiểm định chất lượng (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2415/QĐ-HVBCTT ngày 29/6/2020 về việc Thành lập Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá rà soát giữa chu kỳ Kiểm định chất lượng (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.21 - Bảng tổng hợp các khuyến nghị cần cải tiến của Đoàn Đánh giá ngoài CSGD năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.21 - Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.22 - Kế hoạc số 1022-KH/HVBCTT ngày 08/3/2022 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.22 - Thông báo số 1259-TB/HVBCTT ngày 03/3/2023 về việc tập huấn hoạt động Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.22 - Thông báo số 737-TB/HVBCTT ngày 26/02/2020 về việc mở lớp tập huấn Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H12.12.01.23 - Quyết định về việc ban hành quy định về xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)