Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát

H8.08.03.01 - Các báo cáo tổng kết công tác đối ngoại

- Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018

+Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2018

- Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019

+Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2019

- Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2020

+Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2020

- Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2021

+Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2021

- Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022

+Báo cáo kết quả công tác đối ngoại 2022

H8.08.03.02 - Báo cáo kết quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên của HVBCTT 2018 - 2022 (do P CTCT&HTSV phụ trách)

H8.08.03.03 - Quyết định về việc ban hành "Quy định về Hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và Học viện Báo chí và Tuyên truyền"

- Quy định tổ chức các học phần thực tế, thực tập, kiến tập

- Biên bản ghi nhớ hợp tác với DN

- Biên bản ghi nhớ hợp tác với DN 2

H8.08.03.04 - Quyết định số 1216/QĐ-HVBC&TT ngày 04/4/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.05 - Kế hoạch số 920-KH/HVBCTT ngày 27/02/2019 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp - "AJC Openday 2019" (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.05 - Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh AJC OPENDAY (2020-2023)

- Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1376-KH/HVBCTT ngày 15/3/2021 về Kế hoạch tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1376-KH/HVBCTT ngày 29/3/2022 về Kế hoạch Tư vấn trực tuyến trên hệ thống giáo dục hocmai (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1082-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch truyền thông năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.06 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.06 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.07 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.08 - Biên bản họp báo cáo rà soát - tổng kết hoạt động HTQT 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.09 - Báo cáo tổng kết thực hiện mục tiêu chiến lược hợp tác quốc tế các năm học (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.10 - Thống kê hợp đồngbiên bản ghi nhớ đã ký kết từ 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.11 - Biên bản rà soát tỉ lệ thực hiện các mục tiêu chiến lược (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.12 - Báo cáo kết quả thực hiện dự án MOTIVE (tờ trình) (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.13 - Báo cáo kết quả thực hiện dự án quốc tế

H8.08.03.14 - Báo cáo kết quả  đào tạo chương trình liên kết quốc tế theo năm 2021, 2022

H8.08.03.15 - Văn bản báo cáo với cơ quan nhà nước (về đoàn công tác ra vào trường) (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.15 - Báo cáo nội dung chuẩn bị báo cáo Kiểm toán nhà nước đối với CSGD ĐH năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.16 - Biên bản rà soát tỉ lệ thực hiện các mục tiêu chiến lược (xem chi tiết tại đây)

H8.08.03.17 - Tờ trình V/v tham gia các Dự án quốc tế từ năm 2018 - 2022

H8.08.03.18 - Các văn bản về hoạt động hợp tác quốc tế ban hành từ năm 2020 đến năm 2022

Quyết định số 5561/QĐ-HVBC&TT ngày 08/12/2020 về việc ban hành Quy chế đào tạo Chương trình quốc tế (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 5562/QĐ-HVBC&TT ngày 08/12/2020 về việc Quản lý đào tạo, giảng dạy, kiểm tra đánh giá và bảo đảm chất lượng Chương trình đào tạo quốc tế (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 3920-QĐ/HVBCTT-HTQT ngày18/8/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)