Tiêu chí: 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học

H17.17.01.01 - Các văn bản về tư vấn giải quyết học vụ:

Quyết định số 3434/QĐ-HVBCTT-SĐH ngày 12/9/2014 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 746-QĐ/HVBCTT-SĐH ngày 09/02/2022 về việc Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 và số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022, xem chi tiết tại đây)

- Quy định tổ chức chức thực hiện công tác khảo thí cho các trình độ đào tạo tại HVBCTT :

Số 2989-QĐ/HVBCTT 04/9/2017

Số 1117/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 09/3/2018

Số 1909-QĐ/HVBCTT 19/4/2021

Số 1182-QĐ/HVBCTT 16/3/2022

H17.17.01.02 - Các văn bản về tư vấn đào tạo và CVHT:

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Số 3935/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2015

H17.17.01.03 - Văn bản về Theo dõi sự tiến bộ và kết quả học tập của NH:

1. Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV 

3942/QĐ-HVBCTT-ĐT 31/10/2017

4536/ QĐ-HVBCTT-ĐT 11/10/2018

670-QĐ/HVBCTT 30/1/2023

2. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ phụ cấp CVHT

4082/HD-HVBCTT-ĐT 08/11/2017

928/ QĐ-HVBCTT-ĐT 01/3/2018

1818/QĐ-HVBCTT 24/4/2018

4280/QĐ-HVBCTT 15/9/2021

3. Quy trình cảnh báo, xử lý học vụ đối với sinh viên không đủ điều kiện học tập theo quy định

3777-QĐ/HVBCTT-ĐT 18/10/2017

1111-QĐ/HVBCTT-ĐT 12/5/2022

H17.17.01.04 - Văn bản về Phát triển kỹ năng, đạo đức thông qua hoạt động ngoại khoá và câu lạc bộ

- Báo cáo số 2367-BC/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 24/5/2019 về Tình hình triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 520-KH/HVBCTT ngày 14/01/2021 về Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 và triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo số 2245-BC/HVBC&TT ngày 06/5/2021 về Sơ kết đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025" (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 3005-KH/HVBC&TT ngày 08/6/2021 về Bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1066/KH-HVBC&TT ngày 08/03/2022 về Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục đến năm 2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1285/KH-HVBC&TT ngày 16/3/2022 về Thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2864-KH/HVBCTT ngày 13/6/2022 về Phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4674/QĐ-HVBCTT ngày 30/9/2022 về việc ban hành Quy định về Văn hóa học đường và quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4938/TB-HVBCTT-CTSV ngày 19/10/2022 về Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội CVNet năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 6583-KH/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 26/12/2022 về Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Học kỳ II, năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.05 - Văn bản về Chế độ chính sách cho người học :
1. Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên:

3942/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017

670-QĐ/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 30/01/2023

2. Quy định về công tác sinh viên:

3941/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017

1731/QĐ-HVBCTT ngày 03/4/2023

3. Quyết định số 4674/QĐ-HVBCTT ngày 30/9/2022 về việc ban hành Quy định về Văn hóa học đường và quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.06 Văn bản về Hoạt động quản lý thực tập, hướng nghiệp, tuyển dụng, tư vấn việc làm:

1. Văn bản về ghi nhớ hoạt động hợp tác giữa Cơ quan, Doanh nghiệp và Khoa/Viện đào tạo

2. Quy định quản lý sinh viên trong thời gian kiến tập, thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp

H17.17.01.07 - Văn bản về Dịch vụ hỗ trợ khác (cựu sv và sv ngoại trú)

- Quyết định 4163- QĐ/HVBCTT ngày 07/9/2021 v/v thành lập Tổ tư vấn tâm lý, sức khoẻ học đường trực thuộc P. CTCT&HTSV

Kế hoạch số 3144/KH-HVBCTT-CTCT ngày 21/8/2020 về Thành lập Hội sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4116/QĐ-HVBCTT ngày 12/10/2020 về việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1518-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Hội nghị lần thứ nhất Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1627-QĐ/HVBCTT ngày 30/3/2021 về việc thành lập Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2188-QĐ/HVBCTT ngày 28/4/2023 về việc ban hành Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (xem chi tiết tại đây)

- Quy định về ngoại trú cho SV: 27/2009/TT-BGĐT 19/10/2009

- Quyết định số 5485-QĐ/HVBCTT ngày 10/11/2021 về việc ban hành Quy định tiếp công dân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 5496-QĐ/HVBCTT ngày 11/11/2021 về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 3920-QĐ/HVBCTT-HTQT ngày18/8/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

- Sổ quản lý sinh viên AJC (xem chi tiết tại đây)

- Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 về việc Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy  (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4226-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khoa học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4227-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4228-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng(xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4234-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4235-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Hợp tác quốc tế(xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4236-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4237-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4239-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.08 - Quyết định số 4240-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.09 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.10 - Hình ảnh về phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.11 - Thông báo, xét cảnh báo học vụ (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.12 - Mẫu bảng thống kê điểm và đánh giá (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.13 - Quyết định số 850/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2017 về việc Ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.13 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.13 - Quyết định số 3370-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019 về việc ban hành Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.13 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.13 - Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 về việc ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.14 - Mẫu Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.14 - Mẫu Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.14 - Mẫu Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.15 Quy trình khảo sát các bên liên quan về chất lượng đào tạo của HVBCTT:

H17.17.01.16 Hồ sơ thực hiện khảo sát CLDV hỗ trợ đào tạo (sinh viên cuối khóa và giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo)

H17.17.01.17 Mẫu phiếu khảo sát CLDV hỗ trợ đào tạo

H17.17.01.18 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Hướng dẫn số 5460-HD/HVBC&TT ngày 26/11/2018 về việc Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Hướng dẫn số 4752-HD/HVBCTT ngày 22/10/2019 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Hướng dẫn số 4341-HD/HVBCTT ngày 19/10/2020 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Hướng dẫn số 4818-HD/HVBCTT ngày 14/10/2021 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Công văn số 5097-CV/HVBCTT ngày 26/10/2022 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại, xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án và tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Góp ý dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Thông báo đánh giá, xếp loại 2020-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.01.18 - Mẫu xếp loại, thi đua

1. Mẫu đánh giá

- Bảng tổng hợp giờ giảng chuẩn (kèm theo Phụ lục số 3.1) (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 01- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 2.1- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 2.2- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 3.1- Tờ trình và Bảng tổng hợp (đối với các đơn vị Trung tâm Học viện) (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 04- Biên bản họp đánh giá, xếp loại (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 06- Bảng định mức giờ chuẩn đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 07- Mẫu nhận xét đối với CBCC mới chuyển công tác sang đơn vị mới (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 08- Bản nhận xét nhận xét quá trình đào tạo, bồi dưỡng (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 09- Bản nhận xét quá trình được cử đi thực tế, biệt phái (xem chi tiết tại đây)

2. Mẫu thi đua

- Mẫu Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 02. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 03. Bảng tổng hợp thành tích và kêt quả bỏ phiếu các đơn vị tại Trung tâm Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 04. Mẫu báo cáo thành tích đối với tập thể, cá nhân (xem chi tiết tại đây)