Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện

H8.08.02.01 - Danh sách các đối tác quốc tế có ký kết thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.02 - Danh mục kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị với đối tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.03 - Danh mục Kế hoạch hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên

- Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.04 - Danh mục kế hoạch đón học sinh THPT, học sinh tiêu biểu đến tham quan và trải nghiệm tại Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

H8.08.02.05 - Danh mục Biên bản hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trong nước (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.06 - Mục tiêu chất lượng Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.07 - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.08 - Thống kê hợp đồngbiên bản ghi nhớ đã ký kết từ 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.09 - Thống kê hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ 2018 đến 2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.10 - Báo cáo rà soát - tổng kết hoạt động HTQT (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.11 - Báo cáo tổng kết thực hiện MTCL HTQT các năm học (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.12 - Báo cáo tháng và kế hoạch tháng tiếp theo các năm

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và tháng 2 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.13 - Danh sách cập nhật thông tin các đối tác quốc tế giai đoạn 2018 - 2022

H8.08.02.14 - Danh mục Biên bản hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.15 - Danh mục hoạt động trao đổi học thuật giảng viên

H8.08.02.16 - Danh mục các hoạt động trao đổi học thuật sinh viên (xem chi tiết tại đây)

 

H8.08.02.17 - Thống kê hợp đồng biên bản ghi nhớ đã ký kết từ 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.18 - Thông tin SV tham gia các khóa học ngắn hạn, thực tập tại nước ngoài, thực hiện các dự án quốc tế do các nguồn quỹ quốc tế tài trợ

LINK:

https://ajc.hcma.vn/daotao/Pages/khoa-quan-he-quoc-te.aspx?CateID=849&ItemID=15555

https://ajc.hcma.vn/daotao/Pages/khoa-quan-he-quoc-te.aspx?CateID=849&ItemID=15535

https://ajc.hcma.vn/pages/tim-kiem.aspx?kwd=FES

https://ajc.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=10063

https://ajc.hcma.vn/hop-tac-quoc-te/pages/du-an-quoc-te.aspx?CateID=794&ItemID=15421

https://csaga.org.vn/moi-thau-danh-gia-doc-lap-du-anbao-ve-phu-nu-va-tre-em-khoi-cac-hinh-thuc-bao-luc-tinh-duc--n415.html

H8.08.02.19 - Khảo sát GV, NV về chất lượng đào tạo

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 201 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.20 - Kế hoạch số 920-KH/HVBCTT ngày 27/02/2019 về tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp "AJC OPEN DAY 2019" (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.20 - Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh AJC OPENDAY (2020-2023)

- Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1376-KH/HVBCTT ngày 15/3/2021 về Kế hoạch tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1376-KH/HVBCTT ngày 29/3/2022 về Kế hoạch Tư vấn trực tuyến trên hệ thống giáo dục hocmai (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1082-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch truyền thông năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.21 - Các hoạt động thực hiện gắn kết doanh nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên

- Biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp 1

- Biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp 2

H8.08.02.22 - Danh mục Biên bản hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.23 - Danh mục kế hoạch tri ân, đón tiếp các trường THPT đến tham quan ( xem chi tết tại đây)

H8.08.02.24 - Quyết định số 3941/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 về việc ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.24 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.24 - Quyết định số 4536/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 11/10/2018 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học chính quy tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.24 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.24 - Quyết định số 670-QĐ/HVBCTT-CTCT&HTSV ngày 30/01/2023 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.24 - Quy định về chế độ học bổng của HV

Quyết định số 1726/QĐ-HVBC&TT ngày 19/4/2018 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.25 - Thống kê học bổng của đối tác cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.26 - Các thông tin triển khai hoạt động đối ngoại (link) (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.27 - Danh mục các Quy định, Quy trình quản lý hoạt động HTQT từ 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.28 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.28 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.28 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết  tại đây)

H8.08.02.29 - Chính sách học bổng cho sinh viên quốc tế

Quyết định số 3769/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 8/2018 về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam diện Hiệp định (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4217/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 21/9/2018 về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học đại học (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4372/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 02/10/2018 về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học đại học (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4932-QĐ/HVBCTT-ĐTngày 31/10/2018 về việc tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học cao học (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 2293/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2019 về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam diện Hiệp định (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4504-QĐ/HVCTQG ngày 30/8/2019 về việc tiếp nhận và giao Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo hệ đại học và cao học cho lưu học sinh Lào (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 2813/QĐ-BGDĐT ngày 13/9/2019 về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam diện Hiệp định (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 4930-QĐ/HVCTQG ngày 02/10/2019 về việc tiếp nhận và giao Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo hệ đại học và cao học cho lưu học sinh Lào (xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 191/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam diện Hiệp định (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.30 - Quyết định về việc tiếp nhận LHS Lào, Trung Quốc vào học ĐH chính quy của HVBCTT từ 2018-2022

H8.08.02.31 -Tờ trình đề nghị cho sinh viên Khoa tham gia thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.32 - Tờ trình đề nghị cho sinh viên Khoa tham gia thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.33 - Văn bản ký kết trao đổi chuyên môn tại ĐH Sookmyung (lớp học trực tuyến) (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.34 - Quyết định tiếp nhận lưu học sinh Lào của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.34 - Quyết định tiếp nhận lưu học sinh Lào của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.34 - Quyết định tiếp nhận lưu học sinh Lào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.34 - Danh sách tiếp nhận lưu học sinh Lào năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.34 - Tiếp nhận Lưu học sinh Trung Quốc (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.35 - Quyết định về việc đào tạo chương trình quốc tế Middlesex  (xem chi tiết tại đây)

H8.08.02.36 - Danh sách các dự án quốc tế đã và đang thực hiện

H8.08.02.37 - Các minh chứng là thành viên của các Tổ chức quốc tế

- Năm 2019

- Năm 2020

- Năm 2021

- Năm 2022

- Năm 2023