Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

H7.07.04.01 - Quyết định số 782/QĐ-HVCTQG ngày 04/5/2006 về việc chuyển Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện thành Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Quyết định số 4236-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Danh mục sách bổ sung năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Danh mục sách bổ sung năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Danh mục sách bổ sung năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Danh mục sách bổ sung năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Danh mục sách bổ sung năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo của cán bộ, giảng viên Học viện từ năm 2018 đến năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Hồ sơ mua sách 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.01 - Sơ đồ Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.02 Mục tiêu và Kế hoạch Mục tiêu chất lượng của TT.TTKH giai đoạn 2018-2022

       - Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của TT TTKH 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

      - Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của TT TTKH 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.03 - Kế hoạch tài chính và kế hoạch mua sắm của Trung tâm Thông tin khoa học hằng năm

- Dự trù kinh phí bổ sung tài liệu của Trung tâm Thông tin khoa học năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.04 - Báo cáo tổng kết công tác 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.05 - Hình ảnh minh họa chụp các CSDL (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.05 - Bảng thống kê tài liệu 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.06 - Thoả thuận hợp tác về chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.07 - Tổ chức hội thảo/tọa đàm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực học tập

- Tổ chức hội thảo/tọa đàm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực học tập 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Tổ chức hội thảo/tọa đàm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực học tập 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Tổ chức hội thảo/tọa đàm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực học tập 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.08 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn của cán bộ Trung tâm Thông tin khoa học 2018-2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.09 - Phản hồi đối thoại sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.10-  Đề án cải tiến Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Biên bản giao nhận sách do Quỹ Châu Á tài trợ (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua báo 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua sách 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua sách 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua sách 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua sách ngoại ngữ 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua sách ngoại văn 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Hồ sơ mua sách ngoại văn 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Mua sách 2018 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Mua sách 2019 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Mua sách năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Mua sách 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.11 - Mua sách 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.12 - HS mua tạp chí chuyên ngành 2018 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.12 - HS mua tạp chí chuyên ngành 2019 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.12 - Danh mục báo, tạp chí (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.12 - Hồ sơ mua báo, tạp chí 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.12 - Hồ sơ mua báo, tạp chí 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.13 - Hình ảnh truy cập cơ sở dữ liệu (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.14 - Hồ sơ mua sắm phần mềm quản lý thư viện (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.15 - Biên bản chuyển giao nghiệm thu phần mềm Dspace (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.16 - Trang thiết bị, bảo trì phần mềm (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.17 - Khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo Khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa K34 về chất lượng đào tạo năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa K35 về chất lượng đào tạo năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa K36 về chất lượng đào tạo năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa K37 về chất lượng đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa K38 về chất lượng đâò tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.18 - Hoạt động bảo trì nguồn lực học tập (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.19 - Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện điện tử (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.19 - Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện số (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.19 - Hình ảnh phần mềm (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.20 - Hoạt động cải tiến Trung tâm Thông tin - Khoa học năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.20 - Hoạt động cải tiến Trung tâm Thông tin - Khoa học năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.20 - Hoạt động cải tiến Trung tâm Thông tin khoa học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.20 - Hoạt động cải tiến Trung tâm Thông tin - Khoa học năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.20 - Hoạt động cải tiến Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.21 - Quy Định, Quy trình, biểu mẫu về việc bổ sung nguồn lực học tập năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.21 - Quy trình bổ sung tài liệu, nộp lưu chiểu (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.22 - Hồ sơ rà soát giáo trình, tài liệu năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.22 - Hồ sơ rà soát giáo trình, tài liệu năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.04.23 - Hoạt động kết nối (xem chi tiết tại đây)