Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai

H9.09.04.01 - Hình ảnh phòng lưu trữ văn bản phục vụ công tác Kiểm định chất lượng của TT KT&ĐBCLĐT (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.01 - Hình ảnh phòng lưu trữ văn bản phục vụ công tác Kiểm định chất lượng của TT KT&ĐBCLĐT (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.01 - Hình ảnh phòng lưu trữ văn bản phục vụ công tác Kiểm định chất lượng của TT KT&ĐBCLĐT (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.01 - Hình ảnh phòng lưu trữ văn bản phục vụ công tác Kiểm định chất lượng của TT KT&ĐBCLĐT (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.01 - Hình ảnh phòng lưu trữ văn bản phục vụ công tác Kiểm định chất lượng của TT KT&ĐBCLĐT (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.02 - Danh sách văn bản mảng ĐBCL giai đoạn 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.03 - Đường link Cổng thông tin minh chứng:

LINK: http://thuviendientu.ajc.edu.vn/contentnavigator.aspx?mnuid=200&catid=5005

H9.09.04.04 - Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2020 - 2021  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.04 - Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2021 - 2022  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.05 - Báo cáo tổng kết của TT KT&ĐBCLĐT năm 2018 - 2019  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.05 - Báo cáo tổng kết của TT KT&ĐBCLĐT năm 2019 - 2020  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.05 - Báo cáo tổng kết của TT KT&ĐBCLĐT năm 2020 - 2021  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.05 - Báo cáo tổng kết của TT KT&ĐBCLĐT năm 2021 - 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.06- Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.06- Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.07 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.07 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.07 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.08 - Các văn bản ban hành về ĐBCL giai đoạn 2018-2020

- Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra  CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn  rà soát, cập nhật CTDT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh và cải tiến đề cương chi tiết học phần  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế PP KTDG HP năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra  CTĐT  (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch xây dựng đề cương chi tiết học phần năm  2019  (xem chi tiết tại đây)

- Quy chế lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan năm  2020  (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng, cập nhật CTĐT năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng,  rà soát Ngân hàng đề thi  (xem chi tiết tại đây)

- Chính sách chất lượng  năm 2020  (xem chi tiết tại đây)

- Quy trình xây dựng và cập nhật CTĐT  năm 2018  (xem chi tiết tại đây)

- Quy chế lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CLĐT năm 2019  (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê văn bản ĐBCL giai đoạn 2018 -2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.09 - Các văn bản ban hành về ĐBCL giai đoạn 2021-2023

- Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định thành lập hệ thống mạng lưới ĐBCLGD (xem chi tiết tại đây)

- Kiện toàn mạng lưới ĐBCLGD (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định thành lập hội đồng ĐBCLGD (xem chi tiết tại đây)

- Ban hành quy định hoạt động  ĐBCL (xem chi tiết tại đây)

- Ban hành quy định nâng cao chất lượng CTĐT(xem chi tiết tại đây)

- Ban hành quy định xây dựng CSCL và MTCL (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng  của HVBCTT năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng  của HVBCTT năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Ban hành quy định thực hiện đối sánh của HVBCTT (xem chi tiết tại đây)

- Sổ tay đảm bảo chất lượng HVBCTT (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê văn bản ĐBCL giai đoạn 2021 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.10 - Sổ tay đảm bảo chất lượng AJC (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.11Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.11Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.04.12 Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2018

H9.09.04.12 Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2019

H9.09.04.12 Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2020

H9.09.04.12 Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2021

H9.09.04.12 Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2022

H9.09.04.13 - Đường link cổng thông tin TT KT&ĐBCLĐT:

 https://ajc.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=3765

H9.09.04.13 - Đường link cổng thông tin nội bộ của Trường:

 https://adfs.hcma.vn/adfs/ls?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3asharepoint%3aajc&wctx=https%3a%2f%2fajc.hcma.vn%2fquantri%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fquantri