Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

H7.07.01.01 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.01 - Quyết định số 4228-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.01 - Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng(xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.01 - Quyết định số 4234-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.02 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.02 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.02 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.03 - Văn bản Mục tiêu chất lượng của Học viện hàng năm

- Mục tiêu chất lượng năm học 2021-202 : Quyết định số 4603-QĐ/HVBCTT ngày 05/10/2021

- Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023 : Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 08/9/2022

H7.07.01.04 -Văn bản Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của Học việnhàng năm

- Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.05 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.05 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.06 - Quy trình lập kế hoạch tài chính và Biểu mẫu KH tài chính

- Biểu mẫu Kế hoạch tài chính (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch và Biểu mẫu mua sắm trang thiết bị hằng năm của các đơn vị (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo lập dự toán chi thường xuyên 2019 (số 6599) (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.07 - Kế hoạch tài chính của HV hằng năm

- Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Dự toán ngân sách nhà nước 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Dự toán ngân sách nhà nước 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Dự toán ngân sách nhà nước 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.08 - Báo cáo tài chính của HV hằng năm

- Báo cáo tài chính năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Báo cáo tài chính năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.09 - Báo cáo kiểm toán giai đoạn 2018-2022

-  Báo cáo kiểm toán năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.10 - Thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động ĐT, NCKH,... 2019-2022

- Thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động ĐT, NCKH,... 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động ĐT, NCKH,... 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động ĐT, NCKH,... 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê nhu cầu kinh phí cho hoạt động ĐT, NCKH,... 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.11 - Phần mềm phục vụ hoạt động của Học viện

- Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện điện tử (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện số (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý tài sản (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm phần mềm Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm Phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm Phần Mềm Quản lý tài sản (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm phần mềm Quản lý thư viện (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.12 - Thống kê đánh giá cơ cấu thu, chi 2019-2022

Thống kê đánh giá cơ cấu thu, chi năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê đánh giá cơ cấu thu, chi năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê đánh giá cơ cấu thu, chi năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thống kê đánh giá cơ cấu thu, chi năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.01.13 - Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính 2019-2022

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2019 của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2020 của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021 của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2022 của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)