Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

H7.07.02.01 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.01 - Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng(xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.01 - Quyết định số 4240-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.02 - Quy trình cấp phát vật tư, dụng cụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.02 - Quy trình đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, cải tạo sửa chữa (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.02 - Quy trình quản lý sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.02 - Quy trình quản lý xuất nhập kho (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.03 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.03 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.03 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.04 - Quyết định ban hành quy định hướng dẫn xây dựng, triển khai, đánh giá và điều chỉnh Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo số 109 ngày 14/01/2017 ban hành quy trình XDCL 2017

NQ  số 2605 ngày 02/6/2022 ban hành quy trình xây dựng chiến lược

H7.07.02.05 - Kế hoạch đầu tư, mua sắm, bảo trì tài sản trang thiết bị 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.06 - Đăng ký nhu cầu mua sắm trang thiết bị hằng năm của các đơn vị

- Thuyết minh đề nghị mua sắm tài sản năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.07 - Kế hoạch tài chính của HV hằng năm

- Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Dự toán ngân sách nhà nước 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Dự toán ngân sách nhà nước 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Dự toán ngân sách nhà nước 2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.08 - Bảng thống kê diện tích đất, diện tích sử dụng phòng học và các phòng chức năng (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.09 - Hình ảnh các cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Hình ảnh khuôn viên Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh Ký túc xá Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh phòng học lý thuyết (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh Phòng thực hành 1 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh Phòng thực hành 2 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.10 - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hằng năm 2019-2022 (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.11- Sổ giao nhận thiết bị các phương tiện dạy và học (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.12- Sổ nhật ký sử dụng P.  thí nghiệm, P.  thực hành của các đơn vị

-Sổ nhật ký sử dụng P.  thí nghiệm, P.  thực hành của các đơn vị 2018

-Sổ nhật ký sử dụng P.  thí nghiệm, P.  thực hành của các đơn vị 2019

-Sổ nhật ký sử dụng P.  thí nghiệm, P.  thực hành của các đơn vị 2020

-Sổ nhật ký sử dụng P.  thí nghiệm, P.  thực hành của các đơn vị 2021

-Sổ nhật ký sử dụng P.  thí nghiệm, P.  thực hành của các đơn vị 2022

H7.07.02.13 - Báo cáo kết quả thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ hỗ trợ

- Khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo

  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2018 (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2019 (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2020 (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về chất lượng đào tạo và môi trường làm việc năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo

  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K34 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K35 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K36 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K37 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)
  • Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên cuối K38 về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.14 - Phần mềm phục vụ hoạt động của Học viện

- Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện điện tử (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Thư viện số (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh minh họa phần mềm Quản lý tài sản (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm phần mềm Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm Phần mềm Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm Phần Mềm Quản lý tài sản (xem chi tiết tại đây)

- Hồ sơ mua sắm phần mềm Quản lý thư viện (xem chi tiết tại đây)

H7.07.02.15- Báo cáo theo dõi đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- BC công tác TBDH 2018 (xem chi tiết tại đây)

- BC công tác TBDH 2019 (xem chi tiết tại đây)

- BC công tác TBDH 2020 (xem chi tiết tại đây)

- BC công tác TBDH 2021 (xem chi tiết tại đây)

- BC công tác TBDH 2022 (xem chi tiết tại đây)