Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên

H3.03.03.01 - Quyết định số 182-QĐ/HVBCTT ngày 14/01/2019 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.01 - Quyết định số 505-QĐ/HVCTQG ngày 01/02/2019 về việc Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.01 - Quyết định số 3190-QĐ/HVBCTT ngày 28/6/2022 về việc phê duyệt quy hoạch chức danh cấp Phó các đơn vị thuộc Học viện giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.01 - Quyết định số 10346-QĐ/HVCTQG ngày 15/7/2022 về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 diện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.01 - Quyết định số 10348-QĐ/HVCTQG ngày 15/7/2022 về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 diện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.02 - Quy định số 201-QĐ/HVCTQG ngày 22/6/2020 về việc Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.02 - Quyết định số 14438-QĐ/HVCTQG ngày 16/01/2023 về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 1157-TB/HVBCTT ngày 31/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 4185-TB/HVBCTT ngày 14/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 1939b-TB/HVBCTT ngày 20/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 3243-TB/HVBCTT ngày 23/6/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 3815-TB/HVBCTT ngày 02/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 02-TB/HVBCTT ngày 04/01/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.03 - Thông báo số 2126-TB/HVBCTT ngày 25/4/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.04 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.04 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.05 - Hội đồng thi đua khen thưởng:

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2018: 

5237-QĐ/HVBCTT ngày 09/11/2018

1165-QĐ/HVBCTT ngày 12/3/2018

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2019

1224-QĐ/HVBCTT ngày 13/3/2019

4536-QĐ/HVBCTT ngày 14/10/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2020

1155-QĐ/HVBCTT ngày 27/3/2020

4790-QĐ/HVBCTT ngày 06/11/2020

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2021

1544-QĐ/HVBCTT ngày 26/3/2021

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2022

969-QĐ/HVBCTT ngày 28/2/2022

1887-QĐ/HVBCTT ngày 26/4/2022

5355-QĐ/HVBCTT ngày 03/11/2022

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm 2023

1061-QĐ/HVBCTT ngày 23/02/2023

H3.03.03.06 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Hướng dẫn số 5460-HD/HVBC&TT ngày 26/11/2018 về việc Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Công văn số 2324-CV/HVBC&TT ngày 20/5/2019 về việc Góp ý vào dự thảo Quy chế (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Hướng dẫn số 4752-HD/HVBCTT ngày 22/10/2019 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Hướng dẫn số 4341-HD/HVBCTT ngày 19/10/2020 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Thông báo số 4847-TB/HVBCTT ngày 10/11/2020 về việc Triệu tập Hội nghị đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và Hội nghị tổng kết phong trào và bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Hướng dẫn số 4818-HD/HVBCTT ngày 14/10/2021 về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Công văn số 5097-CV/HVBCTT ngày 26/10/2022 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại, xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án và tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.06 - Mẫu xếp loại, thi đua

1. Mẫu đánh giá

- Bảng tổng hợp giờ giảng chuẩn (kèm theo Phụ lục số 3.1) (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 01- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với tập thể (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 2.1- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 2.2- Phiếu tự đánh giá, xếp loại đối với cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 3.1- Tờ trình và Bảng tổng hợp (đối với các đơn vị Trung tâm Học viện) (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 04- Biên bản họp đánh giá, xếp loại (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 06- Bảng định mức giờ chuẩn đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 07- Mẫu nhận xét đối với CBCC mới chuyển công tác sang đơn vị mới (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 08- Bản nhận xét nhận xét quá trình đào tạo, bồi dưỡng (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 09- Bản nhận xét quá trình được cử đi thực tế, biệt phái (xem chi tiết tại đây)

2. Mẫu thi đua

- Mẫu Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 02. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 03. Bảng tổng hợp thành tích và kêt quả bỏ phiếu các đơn vị tại Trung tâm Học viện (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục số 04. Mẫu báo cáo thành tích đối với tập thể, cá nhâ (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.07 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.08 - Quyết định số 2440/QĐ-HVBC&TT ngày 10/7/2014 về việc ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.08 - Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.08 - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.09 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.10 - Kế hoạch số 1672-KH/HVBC&TT ngày 18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.10 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.10 - Kế hoạch số 456-KH/HVBCTT ngày 21/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.10 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.10 - Kế hoạch số 999/KH-HVBCTT ngày 04/3/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.10 - Thông báo số 5089-TB/HVBCTT ngày 25/10/2022 về việc đăng ký kế hoạch và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.11 - Thông báo số 6376-TB/HVBCTT ngày 30/12/2019 về việc tuyển dụng giảng viên tiếng Anh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.11 - Thông báo số 1316-TB/HVBCTT ngày 20/4/2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.11 - Thông báo số 1010-TB/HVCTQG ngày 04/12/2020 về việc tổ chức tuyển dụng  viên chức và người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.11 - Thông báo số 3896-TB/HĐTD ngày 13/8/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.11 - Thông báo số 4887-TB/ĐTD ngày 15/10/2021 về việc thực hành thi giảng bài, kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2021 (vòng 02) (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.11 - Thông báo số 1429-TB/HVCTQG ngày 24/8/2022 về việc đồng ý chủ trương để Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp nhận giảng viên (xem chi tiết tại đây)

H3.03.03.12 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm giai đoạn 2018 - 2022:

BC công tác ĐTBD 2018

4560-BC công tác ĐTBD 2019

5340-Tổng kết ĐTBD 2020

6326-Tổng kết ĐTBD 2021

6825-BC công tác ĐTBD 2022

H3.03.03.13 - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực (trích trong Chiến lược phát triển HVBCTT):

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2021

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2022