Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục

H3.03.01.01 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.02 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.02 - Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.02 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.03 - Quyết định số 9026-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.04 - Quyết định số 853-QĐ/HVCTQG ngày 25/02/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.04 - Quyết định số 4371-QĐ/HVCTQG ngày 26/8/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 1157-TB/HVBCTT ngày 31/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 4185-TB/HVBCTT ngày 14/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 1939b-TB/HVBCTT ngày 20/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 3243-TB/HVBCTT ngày 23/6/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 3815-TB/HVBCTT ngày 02/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 02-TB/HVBCTT ngày 04/01/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban GIám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.05 - Thông báo số 2126-TB/HVBCTT ngày 25/4/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.06 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.07 - Quyết định số 853/QĐ-HVCTQG ngày 25/02/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

                    - Quyết định số 4371-QĐ/HVCTQG ngày 26/8/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.08 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.08 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.09 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.09 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.09 - Danh sách các đơn vị sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn giai đoạn 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.10 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.10 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.11 - Quyết định số 4503-QĐ/HVCTQG ngày 12/10/2016 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.11 - Quyết định số 339-QĐ/HVCTQG ngày 22/01/2019 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.11 - Quy định số 201-QĐ/HVCTQG ngày 22/6/2020 về việc Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.11 - Quyết định số 14438-QĐ/HVCTQG ngày 16/01/2023 về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.11 - Quyết định số 546-QĐ/HVBCTT ngày 01/02/2023 về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.11 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.12 - Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng

1. Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

2. Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

3. Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

4. Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

5. Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 1157-TB/HVBCTT ngày 31/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 4185-TB/HVBCTT ngày 14/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 1939b-TB/HVBCTT ngày 20/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 2126-TB/HVBCTT ngày 25/4/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 3243-TB/HVBCTT ngày 23/6/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 3815-TB/HVBCTT ngày 02/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.13 - Thông báo số 02-TB/HVBCTT ngày 04/01/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban GIám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.01.14 - Quy chế số 2147-QC/HVBCTT ngày 18/4/2023 về Quy chế tạm thời về việc phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)