Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát

H17.17.03.01 - Báo cáo kết quả triển khai sinh hoạt đầu khoá K41 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.01 - Báo cáo kết quả triển khai sinh hoạt đầu khoá K42 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.02 - Báo cáo công tác sinh viên 2018 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.02 - Báo cáo công tác sinh viên 2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.03 - Biên bản họp phản ánh tình hình sinh viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.03 - Biên bản họp phản ánh tình hình sinh viên Khoa Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.05 - Báo cáo tổng kết công tác phản ánh tình hình sinh viên hàng tháng (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.06 - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.07 - Thống kê các hoạt động đoàn trong năm học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.09 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.09 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.09 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.10 - Mục tiêu chiến lược và kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược liên quan công tác hỗ trợ người học (Trung tâm Thông tin khoa học) (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.11 - Báo cáo kết quả thực hiện MTCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.12 - Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài

576-KH/HVBCTT ngày 13/3/2019

H17.17.03.13 - Quyết định thành lập Hội đồng chủ trì thực hiện các hoạt động cải tiến sau ĐGN

- Quyết định số 2414/QĐ-HVBCTT ngày 29/6/2020 về việc Thành lập Hội đồng Tự đánh giá rà soát giữa chu kỳ Kiểm định chất lượng (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 2415/QĐ-HVBCTT ngày 29/6/2020 về việc Thành lập Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá rà soát giữa chu kỳ Kiểm định chất lượng (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.14 - Thông báo v/v những công việc cần chuẩn bị cho nửa chu kỳ kiểm định cơ sở giáo dục (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.15 - Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của SV về công tác tư vấn và hỗ trợ SV (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.16 - Kết quả khảo sát sự hài lòng của Sinh viên về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ (xem chi tiết tại đây)

H17.17.03.17 - Kết quả phản hồi của cựu sinh viên sau khi được hỗ trợ việc làm (xem chi tiết tại đây)