Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL của CSGD

H9.09.05.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.01 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.01 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.02 - Báo cáo số 6021-BC/HVBCTT ngày 28/11/2022 tổng kết chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.03 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.03 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.04 Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm:

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm  2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2020

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2021

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2022

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2023

H9.09.05.05 - Báo cáo tổng kết thực hiện MTCL của Học viện năm 2021- 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.06 - Mục tiêu chất lượng của các đơn vị 2018-2023

1. Mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2021-2022

- Mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng  Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu, KH MTCL Trung tâm TTKH 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2022-2023

- Mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2022 (xem chi tiết tại đây)

-Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu, KH MTCL Trung tâm TTKH 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.07 - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị 2018-2023

1. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2021-2022

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mụcc tiêu chất lượng  Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu Trung tâm TTKH 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2022-2023

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2022 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu Trung tâm TTKH 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.08 - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện MTCL của Học viện năm 2021- 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.09 - Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2020-2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.05.09 - Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)