Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

H9.09.02.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.01 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.01 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.02 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.02 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.02 - Chính sách chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.03 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.03 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.04 Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm:

Thông báo về việc đăng ký kế hoạch công tác năm  2018

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2020

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2021

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2022

Thông báo về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2023

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Quy định về Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Chiến lược hoạt động khoa học của HVBCTT giai đoạn 2016-2030 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.05 - Quyết định v/v ban hành Quy định về xây dựng Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.06 - Sổ tay đảm bảo chất lượng AJC (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.07 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.07 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.08- Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.08- Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.09- Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2018

H9.09.02.09- Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2019

H9.09.02.09- Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2020

H9.09.02.09- Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2021

H9.09.02.09- Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2022

H9.09.02.10 - Báo cáo số 4560-BC/HVBCTT ngày 14/10/2019 về công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2019 và đăng ký nhu cầu năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Công văn số 5340-CV/HVBCTT ngày 27/11/2020 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Báo cáo số 5715-KH/HVBCTT ngày 22/11/2022 về kết quả các công tác tổ chức - cán bộ năm 2022  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Công văn số 6326-CV/HVBCTT ngày 20/12/2021 về việc tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Báo cáo số 6825-BC/HVBCTT ngày 28/12/2022 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Cử cán bộ tham gia tập huấn nước ngoài 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Cử cán bộ tham gia tập huấn 2019 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Cử cán bộ tham gia tập huấn 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Cử cán bộ tham gia tập huấn 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.10 - Cử cán bộ tham gia tập huấn 2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.11 - Kỷ yếu hội thảo khoa học Trung tâm KT&ĐBCLĐT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.12 - Kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi các BLQ hàng năm

- Kế hoạch khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát giảng viên, nhân viên về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát nhà tuyển dung về chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch khảo sát SV đại học chính quy về chất lượng môn học và giờ giảng (xem chi tiết tại đây)

H9.09.02.13 - Bảng thống kê Chương trình tập huấn đảm bảo chất lượng (xem chi tiết tại đây)