Chủ đề 1/2024: Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

GS. Nguyễn Đức Bình; GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; PGS.TS. Trần Xuân Sầm
(đồng chủ biên)

TOÀN CẦU HÓA: PHƯƠNG PHÁP LUẬN
VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2
001

2

Manfred B. Steger; Nguyễn Hải Bằng dịch

TOÀN CẦU HÓA

NXB Tri thức
Hà Nội, 2
011

3

TS. Hồ Bá Thâm; ThS. Nguyễn Thị Hồng Diễm (đồng chủ biên)

TOÀN CẦU HÓA HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TỪ GÓC NHÌN TRIẾT HỌC ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2
014

4

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; PGS.TS. Trần Khắc Việt; PGS.TS. Lê Ngọc Tòng
(đồng chủ biên)

XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
TRONG HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2007

5

Joseph E. Stiglitz; Lê Nguyễn dịch

VẬN HÀNH TOÀN CẦU HÓA
M
AKING GLOBALIZATION WORK

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2
008

6

Nhiều tác giả

TOÀN CẦU HÓA, CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN:
TIẾP CẬN ĐA CHIỀU

 NXB Thế giới
Hà Nội, 2
005

7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

CHÍNH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Chính trị - Hành chính
Hà Nội, 2
009

8

Phan Hữu Dật

DÂN TỘC HỌC VÀ NHÂN HỌC Ở VIỆT NAM
TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2
018

9

TS. Trần Việt Hà (chủ biên)

AN NINH CON NGƯỜI
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2020

10

Vương Dật Châu (chủ biên)

AN NINH QUỐC TẾ TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2
004

11

TS. Phan Văn Rân; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp

CHỦ QUYỀN QUỐC GIA DÂN TỘC
 TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

12

George F. McLean; GS. Phạm Minh Hạc (chủ biên bản tiếng Việt)

CON NGƯỜI, DÂN TỘC VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA:
CHUNG SỐNG TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

NXB Chính trị quốc gia
Hà Nội, 2
007

13

TS. Đặng Xuân Thanh; TS. Đào Thị Minh Hương (đồng chủ biên)

ĐẢM BẢO AN NINH CON NGƯỜI VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2016

14

 Thomas L. Friedman

THẾ GIỚI PHẲNG

NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2
008

15
 
 
16

GS.TS. Dương Phú Hiệp; TS. Vũ Văn Hà

TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2
001

17

Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)

TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 
2
007

18

TS.Mai Thị Quý

TOÀN CẦU HÓA
VÀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA MỘT SỐ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội,
2
003

19

TS. Nguyễn Bá Ngọc; KS. Trần Văn Hoan (chủ biên)

TOÀN CẦU HÓA:
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NXB Lao động - xã hội
Hà Nội,
2
002

20

GS.TS. Ngô Thắng Lợi; TS. Vũ Thành Hưởng

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA TOÀN CẦU HÓA,
HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2
015