Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu

H20.20.04.02 - Thông báo hỗ trợ cho công bố quốc tế trong hệ thống ISI/SCOPUS

- Thông báo Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.03 - Tờ trình hỗ trợ và khuyến khích đăng báo khoa học trên Tạp chí khoa học trong nước và Tạp chí khoa học quốc tế

- Tờ trình hỗ trợ và khuyến khích đăng báo khoa học trên Tạp chí khoa học trong nước và Tạp chí khoa học quốc tế năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình hỗ trợ và khuyến khích đăng báo khoa học trên Tạp chí khoa học trong nước và Tạp chí khoa học quốc tế năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Tờ trình hỗ trợ và khuyến khích đăng báo khoa học trên Tạp chí khoa học trong nước và Tạp chí khoa học quốc tế năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.04 - Thống kê danh sách các đối tác đã ký kết hợp tác với Học viện (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.05 - Thống kê danh sách đoàn ra, đoàn vào cho các hoạt động Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.07 - Báo cáo đánh giá về các mối quan hệ hợp tác, các đối tác, các hoạt động hợp tác hàng năm (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.08 - Thống kê số lượng công bố quốc tế trong 5 năm (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.09 - Thống kê các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong giai đoạn 2018 - 2022 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.10 - Quyết định số 3567-QĐ/HVBCTT ngày 01/8/2022 về việc công nhận giảng viên thỉnh giảng năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.10 - Danh sách giảng viên thỉnh giảng 2018 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.10 - Danh sách giảng viên thỉnh giảng 2019 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.10 - Danh sách giảng viên thỉnh giảng 2020 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.10 - Danh sách giảng viên thỉnh giảng 2021 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.10 - Danh sách giảng viên thỉnh giảng 2022 (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.11 - Quyết định số 367/QĐ-HVCTQG ngày 17/01/2018 về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.11 - Quyết định số 928/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2018 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H20.20.04.11 - Quyết định số 1438/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 02/5/2013 về việc ban hành Quy định về xếp ngạch, chuyển ngạch và nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)

​H20.20.04.11 - Quyết định số 1818/QĐ-HVBC&TT ngày 24/04/2018 về việc ban hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

​H20.20.04.11 - Quyết định số 4280-QĐ/HVBCTT ngày 15/09/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

​H20.20.04.12 - Quyết định số 928/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2018 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

​H20.20.04.13 - Thống kê trang thiết bị nghiên cứu, thực hành được đầu tư (xem chi tiết tại đây)