Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan

H17.17.02.01 - Quyết định số 4226-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý khoa học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4227-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4228-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4229-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng(xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4234-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kế hoạch - Tài chính (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4235-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Hợp tác quốc tế(xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4236-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin khoa học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4237-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4239-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.01 - Quyết định số 4240-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.02 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.03 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2018 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.03 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2019 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.03 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2020 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.03 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2021 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.03 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.03 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2023 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.04 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên hàng năm

H17.17.02.05 - Quyết định ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (số 3777/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 18/10/2017 và số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022, xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.06 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

853-QĐ/HVCTQG 25/02/2015

4371-QĐ/HVCTQG 26/08/2019

H17.17.02.07 - Sổ tay sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.08 - Quyết định số3935/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 25/11/2015 về việc ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.09 - Quyết định công nhận cố vấn học tập theo từng năm học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.12 - Hình ảnh về phần mềm Quản lý đào tạo (nội dung tổng hợp Kết quả học tập của người học)  (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.13 Thông báo xét kết quả rèn luyện của SV

H17.17.02.14 - Thông báo xét cảnh báo học vụ (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.15 - Danh sách Ban cán sự các lớp hàng năm

H17.17.02.16 Kế hoạch/Thông báo tổ chức các hoạt động NCKH hàng năm (MC điển hình)

H17.17.02.17 Kế hoạch/Thông báo tổ chức các hoạt động + Bảng thống kê danh sách đính kèm] giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho NH

H17.17.02.18 - Kế hoạch, thông báo tổ chức các hoạt động câu lạc bộ học chuyên ngành của các khoa  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.19 - Quyết định thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành  - Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.20 Kế hoạch/Thông báo tổ chức các hoạt động + Bảng thống kê danh sách đính kèm phong trào, lĩnh vực giao lưu văn hoá – thể dục – thể thao

H17.17.02.21 Kế hoạch/Thông báo tổ chức các hoạt động + Bảng thống kê danh sách đính kèm hoạt động thiện nguyện và phục vụ cộng đồng

H17.17.02.22 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (căn cứ để HVBCTT miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy)

H17.17.02.23 - Thông báo chi trả học bổng 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.24 - Danh sách cấp học bổng 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.25 - Thông báo các tài trợ học bổng bên ngoài  Học viện

- Thông báo số 69-TB/HVBCTT ngày 14/01/2022 về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2025 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 70-TB/HVBCTT ngày 14/01/2022 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2024 (xem chi tiết tại đây)

- Học bổng ngoài Học viện - Tài trợ cho sinh viên (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.26 QĐ khen thưởng ĐV có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên

H17.17.02.27 Kế hoạch/ Thông báo tổ chức các buổi tọa đàm/ chia sẻ kỹ năng mềm cho sinh viên

H17.17.02.28 - Kế hoạch tổ chức ngày hội tuyển dụng

- Kế hoạch số 1771-KH/HVBCTT ngày 20/5/2020 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp trực tuyến AJC Openday Online 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1508-KH/HVBCTT ngày 26/3/2021 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1746-TB/HVBCTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1883-KH/HVBCTT ngày 25/4/2022 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1990-TB/HVBCTT ngày 04/5/2022 về việc triển khai nhiệm vụ tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2238-KH/HVBCTT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2790-KH/HVBCTT ngày 09/6/2022 về Kế hoạch chi tiết phân công nhiệm vụ Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Openday 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1083-KH/HVBCTT ngày 27/02/2023 về Kế hoạch tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa 2023 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.29 - Nhật ký hỗ trợ sinh viên thực tập Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.30 - Quyết định số 5485-QĐ/HVBCTT ngày 10/11/2021 về việc ban hành Quy định tiếp công dân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.30 - Quyết định số 5496-QĐ/HVBCTT ngày 11/11/2021 về việc ban hành Nội quy Tiếp công dân của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.31 Quyết định về việc thành lập tư vấn tâm lý, sức khỏe học đường trực thuộc P.  CTCT&HTSV:

4163-QĐ/HVBCTT ngayf 07/9/2021

H17.17.02.32 - Kế hoạch khám sức khỏe 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.32 - Kế hoạch khám sức khỏe

Kế hoạch số 4227/KH-HVBC&TT-VP ngày 25/9/2018 về Khám sức khỏe sinh viên K38 và K38B (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 3875/KH-HVBCTT-VP ngày 16/9/2019 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 39 và khóa 39B (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4696/KH-HVBC&TT-VP ngày03/11/2020 về Khám sức khỏe sinh viên khóa 40 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4724/KH-HVBC&TT-VP ngày 05/11/2020 về Lịch khám sức khỏe các lớp khóa 40 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 2029/KH-HVBC&TT-VP ngày 09/5/2022 về việc khám sức khỏe khóa 41 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 2030/TB-HVBC&TT-VP ngày 09/5/2022 về Lịch khám sức khỏe sinh viên các lớp khóa 41 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4822/KH-HVBC&TT-VP ngày 12/10/2022 về Khám sức khỏe khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4823/TB-HVBC&TT-VP ngày 13/10/2022 về Lịch khám sức khỏe sinh viên các lớp khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

- Tổng hợp kết quả khám sức khỏe đầu khóa sinh viên các lớp khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 4809-TB/HVBC&TT ngày 25/10/2018 về việc thu lệ phí BHYT cho sinh viên đại học chính quy khóa 35, 36, 37 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 889/TB-HVBC&TT ngày 26/02/2019 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa 36, 37 năm 2019 (thu đợt 1) (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - - Thông báo số 3406/TB-HVBC&TT-VP ngày 15/8/2019 về việc mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa 39 năm 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 3691/TB-HVBC&TT-VP ngày 29/8/2019 về việc Làm thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy K39 năm 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 4808-TB/HVBCTT-VP ngày 25/10/2019 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K36, K37, K38 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 4234-TB/HVBCTT-VP ngày15/10/2020 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K40 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 4394-TB/HVBCTT-VP ngày 22/10/2020 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K37, K38, K49 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 4480-TB/HVBCTT-VP ngày 26/10/2020 về việc chi trả lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa khóa 40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 5918-TB/HVBCTT-VP ngày 28/12/2020 Thông báo lần II về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa khóa K37, K38, K39 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 1880-TB/HVBCTT-VP ngày 17/4/2021 về việc lấy lại tiền đóng Bảo hiểm y tế năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 3763-TB/HVBCTT-VP ngày 03/8/2021 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K38, K39, K40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 4198-TB/HVBCTT-VP ngày 08/9/2021 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khẩn trương đóng tiền và kê khai thông tin mua thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2022 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 5445-TB/HVBCTT-VP ngày 09/11/2021 về việc đôn đốc sinh viên đại học chính quy khóa K38, K39, K40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 4292-TB/HVBCTT-VP ngày 14/9/2022 về việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa K39, K40, K41 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 4668-TB/HVBCTT-VP ngày 30/9/2022 về việc mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa K42 (xem chi tiết tại đây)​

H17.17.02.33 - Thông báo số 5560-TB/HVBCTT ngày 11/11/2022 về việc đôn đốc thu lệ phí Bảo hiểm y tế của các sinh viên đại học chính quy các khóa 39, 40, 41, 42 năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo số 5588-TB/HVBCTT-VP ngày 14/11/2022 về việc sinh viên K42 nhận thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), nhận lại tiền đóng BHYT vì thuộc diện chính sách, một số sinh viên vẫn chưa thực hiện đóng tiền BHYT (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo tham gia BHYT 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.33 - Thông báo tham gia BHYT, BHTN theo đợt

- Thông báo số 4809-TB/HVBC&TT ngày 25/10/2018 về việc thu lệ phí BHYT cho sinh viên đại học chính quy khóa 35, 36, 37 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 889/TB-HVBC&TT ngày 26/02/2019 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa 36, 37 năm 2019 (thu đợt 1) (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 3406/TB-HVBC&TT-VP ngày 15/8/2019 về việc mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa 39 năm 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 3691/TB-HVBC&TT-VP ngày 29/8/2019 về việc Làm thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy K39 năm 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4808-TB/HVBCTT-VP ngày 25/10/2019 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K36, K37, K38 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4234-TB/HVBCTT-VP ngày15/10/2020 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K40 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4394-TB/HVBCTT-VP ngày 22/10/2020 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K37, K38, K49 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4480-TB/HVBCTT-VP ngày 26/10/2020 về việc chi trả lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa khóa 40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5918-TB/HVBCTT-VP ngày 28/12/2020 Thông báo lần II về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa khóa K37, K38, K39 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 1880-TB/HVBCTT-VP ngày 17/4/2021 về việc lấy lại tiền đóng Bảo hiểm y tế năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 3763-TB/HVBCTT-VP ngày 03/8/2021 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khóa K38, K39, K40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4198-TB/HVBCTT-VP ngày 08/9/2021 về việc thu lệ phí Bảo hiểm y tế cho sinh viên đại học chính quy khẩn trương đóng tiền và kê khai thông tin mua thẻ Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5445-TB/HVBCTT-VP ngày 09/11/2021 về việc đôn đốc sinh viên đại học chính quy khóa K38, K39, K40 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4292-TB/HVBCTT-VP ngày 14/9/2022 về việc gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa K39, K40, K41 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 4668-TB/HVBCTT-VP ngày 30/9/2022 về việc mua Bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa K42 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5560-TB/HVBCTT ngày 11/11/2022 về việc đôn đốc thu lệ phí Bảo hiểm y tế của các sinh viên đại học chính quy các khóa 39, 40, 41, 42 năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số 5588-TB/HVBCTT-VP ngày 14/11/2022 về việc sinh viên K42 nhận thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), nhận lại tiền đóng BHYT vì thuộc diện chính sách, một số sinh viên vẫn chưa thực hiện đóng tiền BHYT (xem chi tiết tại đây)

- Danh sách cấp thẻ BHYT năm 2019 lần 1 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Biên bản giao nhận thẻ BHYT năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.34 QĐ và danh sách sinh viên nhận học bổng hàng năm

H17.17.02.35 Sổ quản lý sinh viên ngoại trú (MC điển hình)

H17.17.02.37 - Quyết định thành lập Hội cựu sinh viên

Kế hoạch số 3144/KH-HVBCTT-CTCT ngày 21/8/2020 về Thành lập Hội sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4116/QĐ-HVBCTT ngày 12/10/2020 về việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1518-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Hội nghị lần thứ nhất Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1627-QĐ/HVBCTT ngày 30/3/2021 về việc thành lập Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.38 - Kế hoạch tổ chức hoạt động gặp gỡ cựu sinh viên

Kế hoạch số 3144/KH-HVBCTT-CTCT ngày 21/8/2020 về Thành lập Hội sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4116/QĐ-HVBCTT ngày 12/10/2020 về việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 1518-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Hội nghị lần thứ nhất Ban Vận động thành lập Hội cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.39 - Quyết định số 3920-QĐ/HVBCTT-HTQT ngày18/8/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý lưu học sinh Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.40 Thông báo xét cảnh báo học vụ

H17.17.02.41 - Quyết định về bảo lưu, thôi học của sinh viên

- Quyết định số 834-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 16/02/2022 về việc cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời và bỏ lưu kết quả đã học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 6048-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 16/12/2022 về việc cho sinh viên được tiếp tục vào học (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1040-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 23/02/2023 về việc cho sinh viên thôi học (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.42 - Kế hoạch thực hiện xét điểm rèn luyện theo học kỳ

H17.17.02.44 Quyết định công nhận điểm rèn luyện theo năm học

H17.17.02.45 Kế hoạch giám sát/thanh tra theo từng học kỳ/năm học

H17.17.02.46 - Lịch trực 2019 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.46 - Lịch trực 2020 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.46 - Lịch trực 2021 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.46 - Lịch trực 2022, 2023 (xem chi tiết tại đây)

H17.17.02.47 Phần mềm QLĐT giám sát kết quả học tập , thành tích kết quả học tập từng học kỳ/toàn khoá

H17.17.02.48 Kế hoạch đào tạo từng học kỳ

H17.17.02.51 - Kế hoạch thực hiện khảo sát chất lượng dịch vụ hỗ trợ

H17.17.02.52 Kết quả thực hiện khảo sát CLDV Hỗ trợ đào tạo