Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học

H13.13.04.01 - Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.01 - Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.01 - Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.01 - Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.01 - Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.02 - Bảng phân tích dữ liệu tuyển sinh và nhập học (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.03 -  Đề án tuyển sinh năm 2018 -2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.04 - Phần mềm hỗ trợ công tác tuyển sinh và nhập học

- Hình ảnh xét tuyển học bạ (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh phần mềm AISoft 1 (xem chi tiết tại đây)

- Hình ảnh phần mềm AISoft 2 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.05 - Biên bản họp chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  2019 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  2020 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2019 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2020 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2021 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển 2022 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định phương án xét tuyển 2021 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh xác định phương án xét tuyển 2022 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2018 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2019 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2020 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2021 (xem chi tiết tại đây)

Biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.06 - Công văn số 1934-CV/HVCTQG ngày 01/4/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Quy chế hoạt động của Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.06 - Quyết định số 4373/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 29/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.06 - Dự thảo Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2023, xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.06 - Quy chế hoạt động của  thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (dự thảo) (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả thanh tra thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển năm 2019 tại HVBC&TT (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Đại học VLVH văn bằng 1 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Đại học VLVH văn bằng 2 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả thanh tra xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020 theo quyết định số 2341/QĐ-HVBCTT-TTr (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả thanh tra xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020 theo quyết định số 2049/QĐ-HVBCTT-TTr (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi năng khiếu báo chí năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả thanh tra thi năng khiếu Báo chí đợt 2 tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Đại học VLVH văn bằng 2 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả thanh tra thi tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 3 năm 2021-2022 tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 2 năm 2021-2022 tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Kết luận số 4211-KL/HVBCTT ngày 27/8//2021 Kết luận thanh tra xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh bổ sung các lớp đại học VB2 hệ VLVH K40B tại Học viện theo quyết định số 3380-QĐ/HVBCTT-TTr (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Kết luận số 2225-KL/HVBCTT ngày 19/5/2022 Kết luận thanh tra việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.04.07 - Kết luận số 83-KL/HVBCTT ngày 10/1/2022 Kết luận thanh tra việc tổ chức tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Quảng cáo, Quan hệ chông chúng và Thương hiệu năm 2021 (xem chi tiết tại đây

H13.13.04.07 - Kết luận số 5124-KL/HVBCTT ngày 28/10/2022 Kết luận thanh tra việc tổ chức tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)