Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học

H13.13.03.01 - Kế hoạch số 5216-KH/HVBC&TT-TTr ngày 14/11/2018 về Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.01 - Kế hoạch số 5881-KH/HVBCTT ngày 10/12/2019 về Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.01 - Kế hoạch số 5660-KH/HVBCTT ngày 14/12/2020 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.01 - Kế hoạch số 5409-KH/HVBCTT ngày 08/11/2021 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.01 - Kế hoạch số 6318-KH/HVBCTT ngày 12/12/2022 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.02 - Quyết định số 4373/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 29/12/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.02 - Công văn số 1934-CV/HVCTQG ngày 01/4/2022 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Quy chế hoạt động của Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.02 - Dự thảo Quy chế hoạt động thanh tra của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2023, xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.02 - Quy chế hoạt động của  thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (dự thảo) (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 2036/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 26/4/2019 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3153/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 31/7/2019 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh Đại học thứ hai (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4570-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 15/10/2019 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4571-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 15/10/2019 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển năm 2019 tại Học viện Báo chí và Tuyên tryền (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 2049/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 05/6/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 2079-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 08/6/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 2341-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 23/6/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3380/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 30/6/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh bổ sung các lớp Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học K40B tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3012-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 13/8/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra thi môn năng khiếu Báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3472-QĐ-HVBCTT-TTr ngày 08/9/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra thi môn năng khiếu Báo chí đợt 2 tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4374-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 21/10/2020 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4680-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 03/11/2020 về việc thành lập Ban thanh tra thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Chính trị Tỉnh Kiên Giang (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 5840-QĐ-HVBCTT-TTr ngày 23/12/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh Đại học văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 5841-QĐ-HVBCTT-TTr ngày 23/12/2020 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3487/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 05/7/2021 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3639-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 16/7/2021 về việc thanh tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3956-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 19/8/2021 về việc thanh tra việc tổ chức tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4149-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 07/9/2021 về việc cử cán bộ thanh tra coi thi và chấm thi phỏng vấn Tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 2 năm học 2021-2022 tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4373-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 23/9/2021 về việc cử cán bộ kiểm tra công tác coi thi và chấm thi phỏng vấn Tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 3 năm học 2021-2022 tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 6128-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 10/12/2021 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

3.13.03.03 - Quyết định số 1484-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 06/4/2022 về việc Thanh tra việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 2034/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 09/5/2022 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế đợt 1 năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 2339/QĐ-HVBCTT-TTr ngày 25/5/2022 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3649-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 04/8/2022 về việc Giám sát việc kiểm tra, đối chiếu bản chính học bạ, bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên đại học chính quy Khóa 41 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3730-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 05/8/2022 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế đợt 2 năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 3737-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 08/8/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh các lớp đại học văn bằng 2 hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học K42B tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4437-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 19/9/2022 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế đợt 3 năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4651-QĐ/HVBCTT ngày 29/9/2022 về việc thành lập giám sát việc tiếp sinh các lớp đại học chính quy khóa 42 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 4800-QĐ/HVBCTT ngày 11/10/2022 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế đợt 4 năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 5117-QĐ/HVBCTT-TTr ngày 26/10/2022 về việc thành lập Ban Thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.03 - Quyết định số 5205-QĐ/HVBCTT ngày 21/10/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh các lớp đại học văn bằng 1, 2 hệ vừa làm vừa học K42, K42B tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.04 - Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Quyết định số 1670/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 16/4/2018 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1959-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 29/5/2020 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1265-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2023 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.05 - Bảng phân tích dữ liệu tuyển sinh và nhập học (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả thanh tra thi tuyển sinh Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển năm 2019 tại HVBC&TT (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi năng khiếu báo chí năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả thanh tra thi năng khiếu Báo chí đợt 2 tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Đại học VLVH văn bằng 1 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Đại học VLVH văn bằng 2 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Đại học VLVH văn bằng 2 năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả thanh tra xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 theo quyết định số 2341/QĐ-HVBCTT-TTr (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả thanh tra xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020 theo quyết định số 2049/QĐ-HVBCTT-TTr (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh bổ sung các lớp đại học VB2 hệ VLVH K40B tại Học viện theo quyết định số 3380-QĐ/HVBCTT-TTr (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 2 năm 2021-2022 tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 3 năm 2021-2022 tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả thanh tra thi tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hệ vừa làm vừa học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Kết luận số 83-KL/HVBCTT ngày 10/1/2022 Kết luận thanh tra việc tổ chức tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Quảng cáo, Quan hệ chông chúng và Thương hiệu năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Kết luận số 5124-KL/HVBCTT ngày 28/10/2022 Kết luận thanh tra việc tổ chức tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Kết luận số 4211-KL/HVBCTT ngày 27/8//2021 Kết luận thanh tra xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 1 năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 2 năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 3 năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế đợt 4 năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Báo cáo Kết quả công tác thanh tra thi tuyển sinh các lớp Đại học VB2 chính quy và hệ VLVH K42B tại Học viện (xem chi tiết tại đây)

H13.13.03.06 - Kết luận số 2225-KL/HVBCTT ngày 19/5/2022 Kết luận thanh tra việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển trình độ đại học năm 2021 (xem chi tiết tại đây)