Tiêu chí 9.6: Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

H9.09.06.01 - Quy trình xây dựng chiến lược phiên bản năm 2017 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.01 - Quyết định ban hành quy định hướng dẫn xây dựng, triển khai, đánh giá và điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.02- Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.02 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.02 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.02 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.02- Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.02 - Quyết định v/v ban hành Quy định về xây dựng Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng  của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.03 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.03 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.04 -Thông báo số 2747-TB/HVBCTT ngày 17/7/2020 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh "Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050" (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.04 - Kế hoạch rà soát điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.04 - Thông báo về việc lấy ý kiến trước khi ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.04 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.05 - Báo cáo số 6021-BC/HVBCTT ngày 28/11/2022 tổng kết chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.06 - Kế hoạch về việc xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.06 -Thông báo về việc yêu cầu các đơn vị góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045  (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.06 -Bảng tổng hợp góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.06 - Nghị Quyết về việc ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.06.06 - Kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)