Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện

H9.09.03.01 - Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT ngày 20/2/2017 về việc Chỉnh sửa và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.01 - Quyết định số 6528/QĐ-HVBCTT ngày 31/12/2018 về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.01 - Nghị quyết số 4230b/QĐ-HVBCTT ngày 9/9/2022 về ban hành Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.02 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.02 - Mục tiêu chất lượng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.03 - Thông báo yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.04 - Mục tiêu chất lượng của các đơn vị 2018-2023

1. Mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2021-2022

- Mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng  Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu, KH MTCL Trung tâm TTKH 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2022-2023

- Mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2022 (xem chi tiết tại đây)

-Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Mục tiêu, KH MTCL Trung tâm TTKH 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.05 - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị 2018-2023

1. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2021-2022

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mụcc tiêu chất lượng  Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2021 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2022 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu Trung tâm TTKH 2021-2022 (xem chi tiết tại đây)

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của các đơn vị năm 2022-2023

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng QT&QLKTX năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng TT KT&ĐBCLGD năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Ban Hợp tác quốc tế (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Phòng CTCT&HTSV 2022 (xem chi tiết tại đây)

-Kế hoạch thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Ban QLKH 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch thực hiện mục tiêu Trung tâm TTKH 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.06 - Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo và Kế hoạch công tác tháng

- Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2019 xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2020 xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2021 xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2022 xem chi tiết tại đây)

- Thông báo về chế độ thực hiện chế độ báo cáo tháng và Kế hoạch công tác tháng năm 2023 xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.07Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2018

H9.09.03.07Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2019

H9.09.03.07Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2020

H9.09.03.07Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2021

H9.09.03.07Biên bản họp giao ban khối đào tạo năm 2022

H9.09.03.08- Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.08- Biên bản họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Kế hoạch số 456-KH/HVBCTT ngày 21/02/2020 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Kế hoạch số 1488-KH/HVBCTT ngày 23/3/2021 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Kế hoạch số 1593-KH/HVBC&TT ngày 01/4/2019 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho viên chức năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Kế hoạch số 1672-KH/HVBC&TT ngày 18/4/2018 về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2018 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2019 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.09 - Thông báo tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.10- Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2020 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.10 - Quyết định v/v ban hành Chính sách chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.10 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2021 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.10 - Quyết định v/v ban hành Mục tiêu chất lượng của HVBCTT năm 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.03.11 Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022