Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống ĐBCL bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD

H9.09.01.01 - Sơ đồ về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.02 - QĐ thành lập và chức năng nhiệm vụ của TT KT&ĐBCLĐT

- Quyết định số 876/QĐ-HVCT-HCQG ngày 26/4/2012 về việc thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 1699-QĐ/HVBCTT ngày 26/3/2021 về việc Thành lập Hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4237-QĐ/HVBCTT ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo (xem chi tiết tại đây)

- Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 5507/QĐ-HVBCTT ngày 04/11/2022 về kiện toàn mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

- Quyết định số 4797/QĐ-HVBCTT ngày 11/10/2022 về việc thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.03 - Quyết định số 990-QĐ/HVBCTT ngày 25/01/2021 về việc Ban hành Quy định hoạt động Đảm bảo chất lượng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.03 - Quyết định số 3723-QĐ/HVBCTT ngày 10/9/2019 về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.04 - Danh sách văn bản mảng ĐBCL giai đoạn 2018-2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.05 - Sổ tay ĐBCL phiên bản năm 2022(xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.06 - Kế hoạch thực hiện MTCL của TT KT&ĐBCLĐT năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.06 - Kế hoạch thực hiện MTCL của TT KT&ĐBCLĐT năm học 2022 - 2023 (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.07 - Chứng chỉ Kiểm định viên (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.07 - Chứng chỉ Kiểm định viên (xem chi tiết tại đây)

H9.09.01.08 - Bảng thống kê Chương trình tập huấn đảm bảo chất lượng (xem chi tiết tại đây)