Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong muốn

H3.03.04.01 - Quyết định số 182-QĐ/HVBCTT ngày 14/01/2019 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.01 - Quyết định số 505-QĐ/HVCTQG ngày 01/02/2019 về việc Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.01 - Quyết định số 3190-QĐ/HVBCTT ngày 28/6/2022 về việc phê duyệt quy hoạch chức danh cấp Phó các đơn vị thuộc Học viện giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.01 - Quyết định số 10346-QĐ/HVCTQG ngày 15/7/2022 về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 diện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.01 - Quyết định số 10348-QĐ/HVCTQG ngày 15/7/2022 về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 diện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quản lý (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.02 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.02 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.03 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.04 - Thông báo số 2820-TB/HVBCTT ngày 24/7/2020 về việc tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 6591-QĐ/TƯ của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.04 - Kế hoạch số 3824-KH/HVBCTT ngày 25/9/2020 về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.04 - Lịch làm việc với các đơn vị về xác định vị trí việc làm trong Học viện ngày 25/9/2020 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.04 - Đề án số 6079-ĐA/HVBCTT ngày 31/12/2020 về vị trí việc làm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.05 - Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.05 - Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.05 - Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.06 - Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 30/6/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm kỳ 2020-2025 (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.07 - Quyết định số 9026-QĐ/HVCTQG ngày 29/4/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.08 - Quyết định số 853/QĐ-HVCTQG ngày 25/02/2015 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.08 - Quyết định số 4371-QĐ/HVCTQG ngày 26/8/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 1157-TB/HVBCTT ngày 31/3/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 4185-TB/HVBCTT ngày 14/10/2020 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 1939b-TB/HVBCTT ngày 20/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 3243-TB/HVBCTT ngày 23/6/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 3815-TB/HVBCTT ngày 02/8/2021 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 02-TB/HVBCTT ngày 04/01/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.09 - Thông báo số 2126-TB/HVBCTT ngày 25/4/2023 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.10 - Đề án số 4495/ĐA-HVBC&TT ngày 08/10/2018 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.10 - Tờ trình số 4496/TTr-HVBC&TT ngày 08/10/2018 về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.11 - Quyết định số 4780/QĐ-HVBC&TT ngày 16/12/2014 về việc ban hành Quy định về Đánh giá, xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.11 - Quy định số 997-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2022 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

H3.03.04.12 - Quy chế thi đua khen thưởng:

3370-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019

3371-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019

3372-QĐ/HVCTQG ngày 04/7/2019

850/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2017