Hoạt động thông tin khoa học tháng 3/2024

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024
                Số 08-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 3/2024

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc hoạt động thông tin khoa học tháng 3/2024 như sau:

1. Danh mục sách mới tháng 3/2024 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 2/2024: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (xem chi tiết tại đây) 

     Trân trọng.

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC