Chủ đề 2/2024: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

TS. Trần Thị Hương (Chủ biên)

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
19

2

PGS. Trần Đình Huỳnh (Chủ biên), TS. Đỗ Minh Tuấn

CHỈ DẪN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN
VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

NXB Hà Nội
Hà Nội, 2
021

3

PGS,TS. Ngô Huy Tiếp (Chủ biên)

TƯ TƯỞNG CỦA V.I. LÊNIN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2
014

4

Mạch Quang Thắng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NXB Công an nhân dân
Hà Nội, 20
20

5

PGS,TS. Bùi Đình Phong

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2
0
17

6

PGS,TS. Lương Khắc Hiếu

CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
CẢU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 
2017

7

PGS,TS. Nguyễn Văn Giang; TS. Phạm Tất Thắng (Đồng chủ biên)

CÁC LÝ THUYẾT TỔ CHỨC HIỆN ĐẠI
Và việc vận dụng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2012

8

GS, TS. Nguyễn Phú Trọng

XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2012

9

Vũ Trung Kiên

XÂY DỰNG ĐẢNG - NHÌN TỪ CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2020

10

Báo Nhân dân

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2013

11

PGS,TS. Trương Ngọc Nam

MỘT SỐ VẤN ĐỀ
VỀ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CẦM QUYỀN
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2
019

12

PGS,TS. Nguyễn Vĩnh Thanh; PGS,TS. Hoàng Văn Hoan; TS. Vũ Văn Hậu
(Đồng chủ biên)

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2022

13

PGS,TS. Lê Kim Việt (Chủ biên)

MỐI QUAN HỆ GIỮA XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VỚI XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2
020

14

Cao Văn Thống (Chủ biên)

"TƯ DUY NHIỆM KỲ" VÀ "BỆNH THÀNH TÍCH"
Trong công tác xây dựng Đảng và Quản lý Nhà nước hiện nay  Thực trạng, xu hướng và giải pháp

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 
2016

15
 
 
16

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2018

17

Nguyễn Đức Hà

MỘT SỐ VẤN ĐỀ
VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2010

18

Ban Tuyên giáo Trung ương

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
TRONG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2020

19

TS. Nguyễn Tác Lũy

BẦU CỬ TRONG ĐẢNG
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ Đại hội Đảng ở cơ sở

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2020

20

Nguyễn Văn Quynh (Chủ biên)

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THAM MƯU CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG Ở TRUNG ƯƠNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 
2016