Hoạt động thông tin khoa học tháng 1/2024

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                                Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
                Số 03 -TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 1/2024

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 1/2024 như sau:

 Giới thiệu sách theo chủ đề số 1/2024: Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (xem chi tiết tại đây) 

 

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC