Hoạt động thông tin khoa học tháng 7+8/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2023
                Số 26-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 7+8/2023

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 7+8/2023 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 7+8/2023 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 4/2023: Triết học (phần 1) (xem chi tiết tại đây).

3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 4/2023: An ninh phi truyền thống và những vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay (xem chi tiết tại đây) 

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC