Chủ đề 4/2023: Triết học (phần 1)

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

TRIẾT HỌC (PHẦN 1)

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Nigel Warburton; Cao Việt (dịch)

LƯỢC SỬ TRIẾT HỌC

NXB Thế giới
Hà Nội, 2021

2

Đỗ Minh Hợp

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG

NXB Giáo dục
Hà Nội, 2010

3

Dagobert D.Runes; Phạm Văn Liễn (dịch)

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
TỪ CỔ ĐẠI ĐẾN CẬN HIỆN ĐẠI

NXB Văn hóa thông tin
Hà Nội, 2009

4

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng, Lương Gia Tĩnh, TS. Nguyễn Thanh Bình (đồng chủ biên)

TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
VẤN ĐỀ VÀ CÁCH TIẾP CẬN

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2012

5

Nguyễn Ước

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG

NXB Tri thức
Hà Nội, 2009

6

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2015

7

PGS.TS. Lê Công Sự

TRIẾT HỌC HY LẠP - LA MÃ CỔ ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2020

8

TS. Ngô Thị Mỹ Dung

TRIẾT HỌC ĐẠO ĐỨC CỦA IMMANUEL KANT
VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI TRIẾT HỌC ĐỨC THẾ KỶ XIX

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2018

9

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT HỌC
VÀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ PHƯƠNG TÂY ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2017

10

PGS.TS. Doãn Chính (chủ biên)

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2012

11

Lý Minh Tuấn

ĐÔNG PHƯƠNG TRIẾT HỌC CƯƠNG YẾU

 NXB Trẻ
Tp. Hồ Chí Minh, 2019

12

Ôn Hải Minh

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC

NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh, 2016

13
14

TS. Mai K Đa; TS. Dương Quốc Dân; TS. Lê Thị Tuyết

LƯỢC SỬ TRIẾT HỌC NGA

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2021

15

PGS. TS. Nguyễn Hùng Hậu

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 2010

16

PGS.TS. Trần Văn Phòng; PGS.TS. Hoàng Anh

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 2015

17

Remo Bodei; Phan Quang Định (dịch)

TRIẾT HỌC THẾ KỶ XX

NXB Thời đại
Hà Nội, 2011

18

David E Cooper; Lưu Văn Hy và nhóm Trí Tri (dịch)

CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC TRÊN THẾ GIỚI

NXB Văn hóa Thông tin
Hà Nội, 2005

19

Nguyễn Vũ Hảo

TRIẾT HỌC CỦA THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI
LUẬN GIẢI QUA CÁC ĐẠI HỘI TRIẾT HỌC THẾ GIỚI

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2016

20

Will Durant; Trí Hải và Bửi Đích (dịch)

CÂU TRUYỆN TRIẾT HỌC

NXB Văn hóa Thông tin
Hà Nội, 2008