Hoạt động thông tin khoa học tháng 6/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023
                Số 19-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 6/2023

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 6/2023 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 6/2023 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 3/2023: Phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm (xem chi tiết tại đây).

3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 3/2023: Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp ở Việt Nam trong tình hình mới (xem chi tiết tại đây

     Trân trọng thông báo

                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC