Chủ đề 3/2023: Phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LỢI ÍCH NHÓM

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

TS. Bùi Mạnh Cường; TS. Nguyễn Thị Tố Quyên

VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2016

2

Nguyễn Thị Quế Anh; Vũ Công Giao; Nguyễn Hoàng Anh (đồng c.b)

CÁC LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH,
CÁCH TIẾP CẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC
VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

NXB Hồng Đức
Hà Nội, 20
18

3

TS. Trịnh Thị Xuyến (chủ biên)

CƠ CHẾ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN
TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2014

4

J.Edgardo Campos; Sanjay Pradhan

CÁC HÌNH THÁI THAM NHŨNG
GIÁM SÁT CÁC KHẢ NĂNG THAM NHŨNG
Ở CẤP NGÀNH

NXB Văn hóa thông tin
Tp. Hà Nội, 20
08

5

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên)

LỢI ÍCH NHÓM - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 202
1

6

Trần Thị Bích Huệ

MÂU THUẪN VỀ LỢI ÍCH GIỮA CÁC NHÓM XÃ HỘI
Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 20
18

7

TS. Hồ Bá Thâm

BÀN VỀ MÂU THUẪN XUNG ĐỘT LỢI ÍCH HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 20
11

8

TS. Bùi Đại Dũng

HIỆU QUẢ CHI TIÊU NGÂN SÁCH
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA VẤN ĐỀ NHÓM LỢI ÍCH
Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2
007

9

PGS.TS. Lê Quốc Lý (chủ biên)

LỢI ÍCH NHÓM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 201
4

10

GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm; PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình;
TS. Bùi Minh Thanh (đồng c.b)

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

NXB Công an nhân dân
Tp. Hồ Chí Minh, 20
21

11

PGS.TSKH. Phan Xuân Sơn; ThS. Phạm Thế Lực

NHẬN DIỆN THAM NHŨNG
VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
08

12

Phạm Thành Nam; TS. Đỗ Thị Thạch

PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG ĐẤU TRANH
CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 20
05

13
14

TS. Tô Quang Thu (chủ biên)

PHÁT HIỆN, THU HỒI TIỀN VÀ TÀI SẢN
DO THAM NHŨNG MÀ CÓ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 20
20

15

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

16

PGS.TS. Ngô Văn Thạo; và các cộng sự

THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG
VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG "LỢI ÍCH NHÓM"
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2015

17

Hồng Vĩ

CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG
Ở TRUNG QUỐC

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 20
04

18

Thanh tra Chính phủ

MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

NXB Lao động
Hà Nội, 2014

19

Phan Duy Anh

ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÓM LỢI ÍCH
TRONG CÁC NỀN DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 20
19

20

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI PHẠM TỘI

NXB Lao động
Hà Nội, 201
9