Thông tin khoa học tháng 4/2023

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                              Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023
                Số 16 -TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 4/2023

     

     Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 4/2023 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 4/2023 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 2/2023: Một số xu hướng phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 (xem chi tiết tại đây).

3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 2/2023: Xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp (xem chi tiết tại đây

     Trân trọng thông báo

                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC