Chủ đề 6/2023: Lý luận chung về tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÔN GIÁO
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

Richard Holloway ; Loan Vũ (dịch)

LƯỢC SỬ TÔN GIÁO
A LITTLE HISTORY OF RELIGION

NXB Thế giới
Hà Nội, 2020

2

Shulamit Ambalu; Michael Coogan,...; Nguyễn Minh (dịch)

TÔN GIÁO - KHÁI LƯỢC NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN

NXB Dân trí
Hà Nội, 2019

3

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2008

4

TS. Trác Tân Bình; Trần Nghĩa Phương (dịch)

LÝ GIẢI TÔN GIÁO

NXB Hà Nội
Hà Nội, 2007

5

Lại Bích Ngọc

NGUỒN GỐC, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA TÔN GIÁO
TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ - TRUNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
Hà Nội, 2009

6

Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên)

MƯỜI TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI

 NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
Hà Nội, 2016

7

Trương Sỹ Hùng

BỐN TÔN GIÁO LỚN Ở ĐÔNG NAM Á

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
Hà Nội, 2017

8

TS. Hồ Trọng Hoài; TS. Nguyễn Thị Nga

QUAN ĐIỂM
CỦA C.MÁC, PH.ĂNGGHEN, LÊNIN, HỒ CHÍ MINH
VỀ TÔN GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2006

9

PGS.TS. Doãn Thị Chín (chủ biên)

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2020

10

PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ TÔN GIÁO
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

11

PGS. Nguyễn Duy Hinh; TS. Lê Đức Hạnh

GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO PHƯƠNG ĐÔNG
VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG Ở VIỆT NAM

NXB Văn hóa - Thông tin 
Hà Nội, 2014

12

Nguyễn Thanh Xuân

TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

NXB Tôn giáo
Hà Nội, 2020

13

Peter Connolly (ch.b.), David N. Gellner, ... ; Chu Tiến Ánh (dịch)

TÔN GIÁO HỌC TỪ NHIỀU CÁCH TIẾP CẬN

NXB Tri thức
Hà Nội, 2018

14

Ban Tuyên giáo Trung ương

VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

15
 
 
16

TS. Hoàng Quốc Bảo (chủ biên)

QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ TÔN GIÁO

NXB Chính trị - Hành chính
Hà Nội, 2010

17

PGS.TS. Lê Thanh Bình - ThS. Đỗ Thanh Hải (đồng chủ biên)

TÔN GIÁO VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

18

PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ

TÔN GIÁO VỚI DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

19

PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (chủ biên)

AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
THỰC TRẠNG, DỰ BÁO VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2021

20

PGS.TS. Lê Công Sự

TÔN GIÁO NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA

NXB Tôn giáo
Hà Nội, 2020