Chủ đề 2/2022: LÝ THUYẾT CHÍNH TRỊ

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

LÝ THUYẾT CHÍNH TRỊ

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

THÔNG TIN SÁCH

1

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung; ThS. Lê Thị Thanh Lai (đồng ch.b)

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 20
20

2

GS,TS. Hoàng Thị Kim Quế; GS,TS. Nguyễn Đăng Dung (đồng ch.b)

LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - PHÁP LÝ

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 201
6

3

Aristotle (Nông Duy Trường dịch)

CHÍNH TRỊ LUẬN

NXB Thế giới
Hà Nội, 2018

4

Plato (Đỗ Khánh Hoan dịch)

CỘNG HÒA

NXB Thế giới
Hà Nội, 2012

5

Jean - Jacques Rousseau (Hoàng Thanh Đạm dịch)

BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI
DU CONTRAT SOCIAL

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2004

6

John Stuart Mill (Nguyễn Văn Trọng và Bùi Văn Sơn Nam dịch)

 CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN
Representative government, 1861

NXB Tri Thức
Hà Nội, 201
8

7

GS,TS. Vũ Văn Hiền; PGS,TS. Bùi Đình Bôn (đồng ch.b)

BỨC TRANH THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

8

PGS,TS. Nguyễn Tấn Hùng

MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT HỌC VÀ TƯ TƯỞNG
CHÍNH TRỊ PHƯƠNG TÂY ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

9

Hannah Arendt (Hiếu Tân dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính)

EICHMANN Ở JERUSALEM
KÝ SỰ PHÁP ĐÌNH: MỘT PHÓNG SỰ VỀ SỰ TẦM THƯỜNG CỦA CÁI ÁC

NXB Tri thức
Hà Nội, 2020

10

Hội thảo khoa học

TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2019

11

PGS,TS. Lê Minh Quân

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
CỦA C.MÁC, PH.ĂNGGHEN, V.I.LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

12

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn (chỉ đạo biên soạn)

NHỮNG TRANH LUẬN MỚI
CỦA CÁC HỌC GIẢ NGA VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

13
Nguyễn Phú Trọng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2022

14

Tudor Jones (Nhóm Tinh thần Khai Minh dịch)

CÁC NHÀ TƯ TƯỞNG VÀ CÁC Ý TƯỞNG
CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI - MỘT DẪN NHẬP LỊCH SỬ

NXB Tri thức
Hà Nội, 2017

15

Isaiah Berlin (Nguyễn Văn Trọng dịch)

TẤT ĐỊNH LUẬN VÀ TỰ DO LỰA CHỌN

NXB Tri thức
Hà Nội, 2015

16
Eirikur Bergmann

THUYẾT ÂM MƯU VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
CHÍNH TRỊ HỌC VỀ THÔNG TIN SAI LỆCH

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2020

17

TS. Lê Hải Bình; TS. Chu Minh Thảo (đồng chủ biên)

TRẬT TỰ QUỐC TẾ DỰA TRÊN LUẬT LỆ
LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2021

18

Nhicolai Zlobin (TS. Nguyễn Đức Thảo dịch)

TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THỨ HAI
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỊA - CHÍNH TRỊ NAN GIẢI

NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Hà Nội, 2012

19

Samuel Kernell & Gary C. Jacobson

LÔGÍCH CHÍNH TRỊ MỸ
THE LOGIC OF AMERICAN POLITICS

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2007

20

Alexis De Tocqueville (Phạm Toàn dịch; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính)

NỀN DÂN TRỊ MỸ

NXB Tri thức
Hà Nội, 2019