Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV15-TTVH ĐÔI
    Đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ quận của Thành phố Hà Nội hiện nay.
DDC LV15-TTVH
Tác giả CN Lê, Mạnh Hùng
Nhan đề Đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ quận của Thành phố Hà Nội hiện nay. LVThS Chính trị học. CN: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa / 8320101 : Lê Mạnh Hùng; Người hướng dẫn KH: Phạm Huy Kỳ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 117tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tuyên truyền và đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ quận, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ các quận của Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Đổi mới phương pháp
Từ khóa tự do Tuyên truyền nghị quyết
Từ khóa tự do Đảng bộ quận
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Khoa Báo chí học
Chuyên ngành Quản lý Báo chí Truyền thông
Tác giả(bs) CN Phạm Huy Kỳ
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105314
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133125
00242
004B98CCA93-DB29-416D-8AC5-423BC3222B38
005202309191514
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230919151434|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV15-TTVH|bĐÔI
100 |aLê, Mạnh Hùng
245 |aĐổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ quận của Thành phố Hà Nội hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Chính trị học. CN: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa / |cLê Mạnh Hùng; Người hướng dẫn KH: Phạm Huy Kỳ
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a117tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về tuyên truyền và đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ quận, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết ở Đảng bộ các quận của Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
653 |aĐổi mới phương pháp
653 |aTuyên truyền nghị quyết
653|aĐảng bộ quận
653|aThành phố Hà Nội
690 |aBáo chí học
691 |aQuản lý Báo chí Truyền thông
700 |aPhạm Huy Kỳ|cPGS.TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105314
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105314 Kho luận văn LV15-TTVH ĐÔI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào