Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 TƯ
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay /
DDC 324.2597
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Lê Khả Phiêu (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Vũ Trọng Lâm...
Thông tin xuất bản HÀ Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 367tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng Đảng
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đạo đức
Tác giả(bs) CN Vũ, Trọng Lâm
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuân
Tác giả(bs) CN ê, Khả Phiêu
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Văn Thành
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118317
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135049
0022
00494027396-AFD7-449B-BE3C-B73B1B87DDA3
005202405221649
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045750285|c189000đ
039|y20240522164920|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|b
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / |cLê Khả Phiêu (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Vũ Trọng Lâm...
260 |aHÀ Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a367tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
650 |aXây dựng Đảng
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aĐạo đức
700 |aVũ, Trọng Lâm
700 |aLê, Văn Thắng
700 |aNguyễn, Văn Tuân
700 |aê, Khả Phiêu
710 |aNguyễn, Văn Thành
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118317
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/tutuonghcmvexaydungchinhdondangthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118317 Phòng đọc mở 324.2597 TƯ Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào