Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 324.2597 NHƯNG
    Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào /
DDC 324.2597
Nhan đề Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào / Nguyễn Xuân Thắng, Khămphăn Phởinhạvông, Nguyễn Quang Thuấn...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 190 tr. ; 20.5 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
Tóm tắt Đưa ra những bài tham luận và trao đổi tập trung vào các nội dung chủ yếu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển văn hoá, xã hội, con người; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Đảng nhân dân cách mạng Lào
Từ khóa tự do Đại hội 13
Từ khóa tự do Văn kiện
Từ khóa tự do Đại hội 12
Từ khóa tự do Lí luận chính trị
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118305
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135041
0022
00411E96E90-5E53-45A0-B718-20A3FD44AC90
005202405220925
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786045779965|c166000 đ
039|y20240522092540|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597|bNHƯNG
245 |aNhững vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào / |cNguyễn Xuân Thắng, Khămphăn Phởinhạvông, Nguyễn Quang Thuấn...
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2022
300 |a190 tr. ; |c20.5 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
520 |aĐưa ra những bài tham luận và trao đổi tập trung vào các nội dung chủ yếu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về phát triển văn hoá, xã hội, con người; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những vấn đề lý luận - thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
650 |aĐảng nhân dân cách mạng Lào
653 |aĐại hội 13
653 |aVăn kiện
653 |aĐại hội 12
653 |aLí luận chính trị
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118305
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/nhungvandelyluanthuctienmoitrongvkddh13thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118305 Phòng đọc mở 324.2597 NHƯNG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào