TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta / Đào Duy Tùng
H. : Sự thật, 1978
95tr ; 20cm

Nghiên cứu học thuyết về xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và việc Đảng ta vận dụng học thuyết này vào công tác xây dựng Đảng. Tác giả phân tích những biểu hiện, nguyên nhân quyết định bản chất cách mạng và khoa học; tính chất giai cấp công nhân, năm phương châm xây dựng Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng hiện nay và công tác xây dựng Đảng về tổ chức
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về Đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay. 9310201 : LATS Chính trị học; CN: Công tác tư tưởng / Trần Thị Thùy; Người hướng dẫn KH:Nguyễn Viết Thông
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
184tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về đảng cầm quyền, công tác nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam; thực trạng chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về Đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay; xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu công tác lý luận về đảng cầm quyền của Đảng ta trong những năm tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chất lượng công tác tư tưởng của các đảng bộ xã, phường ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Nguyễn Thị Ngọc Mai; Người HDKH: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
124tr. ; 30cm

Làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng công tác tư tưởng của các đảng bộ xã, phường. Đánh giá thực trạng chất lượng công tác tư tưởng của các đảng bộ xã, phường ở thành phố Hưng Yên. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của các đảng bộ xã, phường ở thành phố Hưng Yên trong những năm tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Việt Nam hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng: 60 31 02 03 / Nguyễn Hồng Việt; Người hướng dẫn: PGS, TS Trương Ngọc Nam
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
89 tr. ; 30cm.

Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ cơ sở; Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Việt Nam hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp nâng caoChất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Việt Nam trong thời gian tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chất lượng công tác tư tưởng của đảng bộ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội hiện nay : LVThS, chuyên ngành: XDĐ&CQNN: 60.31.02.03 / Nguyễn Thị Nga; Người HDKH: TS Nguyễn Thị Thu Thủy
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
103tr ; 30cm

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng liên quan đến đề tài; khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện Ba Vì, Hà Nội từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện Ba Vì (2010) đến nay, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm; đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 44