Danh sách cán bộ, viên chức

 

 

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thanh Thảo

Tiến sĩ

Giám đốc

2

Vũ Thị Hồng Luyến

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

3 Lê Thị Phương Hảo Thạc sĩ Phó Giám đốc

4

Phạm Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Chuyên viên chính

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Thạc sĩ

Chuyên viên chính

6

Phạm Thị Hằng

Cử nhân

Chuyên viên chính

7

Nguyễn Thị Lay Dơn

Cử nhân

Chuyên viên

8

Trần Thị Việt Nhung

Cử nhân

Chuyên viên

9

Nghiêm Thị Thu Trang

Cử nhân

Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Kiều Trinh Cử nhân Chuyên viên