Thông báo mở cửa thư viện truyền thống phục vụ bạn đọc trực tiếp

 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                       
                Số 07-TB/TTKH                                                                   
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v Mở cửa thư viện truyền thống phục vụ bạn đọc trực tiếp

     Từ ngày 28/3/2024, Trung tâm Thông tin khoa học chuyển địa điểm làm việc về nhà A2. Trung tâm xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên những nội dung sau:

1. Mở cửa thư viện truyền thống phục vụ bạn đọc trực tiếp:

  • Phòng đọc Báo - Tạp chí: tầng 2.
  • Phòng Mượn tự chọn (kho sách tổng hợp): tầng 3.

2. Liên hệ công việc:

  • Hỗ trợ tạo tài khoản Thư viện số, Thư viện điện tử: Phòng Mượn tự chọn (tầng 3).
  • Nhập giáo trình, tài liệu tham khảo vào thư viện: Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu (tầng 4).
  • Lấy giấy xác nhận kết quả trùng lặp dữ liệu: Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu (tầng 4).
  • Nhận lưu chiểu luận văn, luận án, đề tài khoa học: Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu (tầng 4).

     Trân trọng.

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC