Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CHÂT
    Chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Tống, Xuân Thủy
Nhan đề Chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Tống Xuân Thủy; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 98tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba; luận văn đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng
Từ khóa tự do Ủy viên ủy ban kiểm tra
Từ khóa tự do Đảng ủy xã
Từ khóa tự do Phú Thọ
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vũ Tiến
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105209
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131841
00242
004D22F0240-445B-4B18-9DC7-C0092F53A16D
005202306051634
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605163419|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCHÂT
100 |aTống, Xuân Thủy
245 |aChất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cTống Xuân Thủy; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a98tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba; luận văn đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
650|aChất lượng
653 |aỦy viên ủy ban kiểm tra
653 |aĐảng ủy xã
653|aPhú Thọ
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aNguyễn Vũ Tiến|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105209
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105209 Kho luận văn LV11-XDĐ CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào