Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ XÂY
    Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Đỗ, Thu Trang
Nhan đề Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Đỗ Thu Trang ; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Lan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 104tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở lý luận cơ bản về cấp xã, công chức cấp xã và nội dung xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, rút ra nguyên nhân của những kết quả, hạn chế và một số kinh nghiệm. Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Xây dựng đội ngũ công chức
Từ khóa tự do Cấp xã
Từ khóa tự do Phú Thọ
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105201
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131835
00242
004E23B9B66-636F-4A4F-8F65-02E606F4A871
005202306050856
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605085604|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bXÂY
100 |aĐỗ, Thu Trang
245 |aXây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cĐỗ Thu Trang ; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Lan
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a104tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở lý luận cơ bản về cấp xã, công chức cấp xã và nội dung xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, rút ra nguyên nhân của những kết quả, hạn chế và một số kinh nghiệm. Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
653 |aXây dựng đội ngũ công chức
653 |aCấp xã
653|aPhú Thọ
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aNguyễn Thị Lan |cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105201
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105201 Kho luận văn LV11-XDĐ XÂY Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào