Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 390-394 TRANG
    Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang :
DDC 390-394
Tác giả CN Lê, Anh Đức
Nhan đề Trang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Lê Anh Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023
Mô tả vật lý 243 tr : ảnh, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Khái quát về người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc; quy trình làm ra trang phục; các thành tố và chức năng của trang phục; giá trị của trang phục truyền thống, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra
Thuật ngữ chủ đề Trang phục truyền thống
Thuật ngữ chủ đề Dân tộc Lô Lô Hoa
Từ khóa tự do Mèo Vạc
Từ khóa tự do Hà Giang
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10118318-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135050
0022
004F5AA49EA-4D5C-493F-B2A6-E232F064B9DF
005202405221655
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043648249|cSb
039|y20240522165507|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a390-394|bTRANG
100 |a Lê, Anh Đức
245 |aTrang phục Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : |bSách chuyên khảo / |c Lê Anh Đức
260 |aHà Nội : |b Khoa học xã hội, |c2023
300 |a243 tr : |bảnh, bảng ; |c24 cm.
520 |aKhái quát về người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc; quy trình làm ra trang phục; các thành tố và chức năng của trang phục; giá trị của trang phục truyền thống, sự biến đổi và những vấn đề đặt ra
650 |a Trang phục truyền thống
650 |aDân tộc Lô Lô Hoa
653 |aMèo Vạc
653 |aHà Giang
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10118318-9
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/trangphuclolohoathumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118318 Phòng đọc mở 390-394 TRANG Sách tham khảo 1
2 10118319 Phòng đọc mở 390-394 TRANG Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào