Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 335.4346 XÂY
    Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Tác giả CN Hoàng, Anh
Nhan đề Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Hoàng Anh
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2022
Mô tả vật lý 199 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt Nam; đồng thời phân tích, nêu ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.
Thuật ngữ chủ đề Con người
Thuật ngữ chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10118315
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135047
0022
004E707CE7C-E470-48BC-8085-D484E6E22368
005202405221510
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-5780626|c74000đ
039|a20240522151042|bhangptt|y20240522150802|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a335.4346|bXÂY
100 |aHoàng, Anh|cPGS, TS
245 |aXây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh : |bSách chuyên khảo / |cHoàng Anh
250|aXuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia - Sự thật, |c2022
300 |a199 tr. ; |c19 cm.
520 |aNội dung cuốn sách tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng con người Việt Nam; đồng thời phân tích, nêu ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay.
650 |aCon người
650 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aViệt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10118315
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/biasachthang5-2024/xaydungconnguoivietnamtheodichucthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118315 Phòng đọc mở 335.4346 XÂY Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào